Start

Krav vid upphandling av luftfilter

Det finns olika typer av krav som kan ställas vid upphandling av luftfilter. Nedan beskrivs bland annat funktions-, hållbarhets- och miljökrav som kan vara relevanta att ställa.

Inför upphandling 

För att kunna ställa relevanta krav vid upphandling av luftfilter behövs förståelse för luftfilters funktion, utformning och användning. Inför en upphandling av luftfilter är det därför lämpligt att sätta samman en upphandlingsgrupp som består av representanter från drift-, energiteknik- och inköpsorganisationen. Praktisk erfarenhet av drift är viktigt.   

Frågeställningar för gruppen att arbeta med är:

  • Behövs luftfilter och i sådana fall, vilka filterklasser? 
  • Vilka miljömål har organisationen och hur kan upphandlingen utformas för att bidra till att uppfylla målen? 
  • Vilka av Upphandlingsmyndighetens kriterier ska användas och på vilken nivå? 
  • Vilka övriga krav ska ställas på material, funktion och hantering av luftfilter? 
  • Hur kan man utvärdera kvalitén på insända varuprov? Vid utvärdering av praktisk användning ska driftpersonalens kunskap nyttjas. 
  • Vilka krav på kvalitet, miljö och ekonomi ska ställas på filterleverantören? 

Eventuella prover för utvärdering 

Krav kan verifieras genom att begära in testprotokoll enligt ISO16890:2016 från oberoende institut. 

Vissa krav kan även utvärderas genom att i upphandlingen ställa krav på att leverantörerna ska skicka in varuprover på offererade luftfilter tillsammans med anbudet. Produktprover bör endast skickas in på anmodan. En okulär kontroll eller ”kläm och känn” metoden blir aldrig objektiv utan kan lätt missbrukas att gynna önskad leverantör och bör inte utvärderas med poäng eller prisavdrag. 

I förfrågningsunderlaget behöver metoden för hur parametrarna kommer att utvärderas och hur filtren kommer att betygsättas att anges och eventuella varuprov ska kompletteras med testprotokoll enligt ISO16890:2016 från oberoende institut. 

Val av filterklass 

Filterklass för luftfilter innebär hur god avskiljningsförmåga av skadliga partiklar ett filter har. Generella val av filterklass görs lämpligen i en driftstrategi för ett byggnadsbestånd. Där ställs föroreningsnivån i utomhusluften i relation till de inomhusmiljökrav som finns för verksamheten i byggnaden och utifrån det kan filterklass bestämmas. 

Att välja en för hög filterklass innebär att filtret blir dyrare i inköp. Tryckfallet över filtret blir högre och därmed också energianvändningen. Därför är det viktigt att välja filter som filtrerar luften tillräckligt bra. 

I standarden EN 16798-3 definieras tre kategorier av uteluft (ODA) och fem kategorier av tilluft (SUP) som kan användas för att välja rätt luftfilter. Branschrekommendationen Eurovent 4/23-2018 kan användas för val av filterklasser. 

Eurovent 4/23-2018 

I övrigt finns rekommendationer för filterklasser i till exempel Energi- och Miljötekniska föreningens skrift R1 och i böcker om ventilationssystem. Svensk Ventilation har en rekommendation på sin webbplats gällande luftfilterval i flerbostadshus. Lägsta rekommenderade filterklass enligt ISO 16890 är ePM1 för tilluft och ePM10 för frånluft. Filter för frånluft är till för att skydda värmeväxlarnas funktion och effektivitet. 

Svensk Ventilation om luftfilterval i flerbostadshus 

Produktfamilj 

En upphandling av filter kan avse ett flertal olika filter i olika filterklasser. Det är bara filter som har standarddimension 592 X 592 mm på ramen som testas enligt ISO 16890:2016. Se standarden EN15805 Luftfilter för ventilationsanläggningar – Dimensioner

För att få samma kvalitet på filter som inte är enligt standarddimension kan begreppet produktfamilj användas. 

Förslagsvis formuleras upphandlingen utifrån att offererade filter ska tillhöra en gemensam produktfamilj. En gemensam produktfamilj karakteriseras av: 

  • samma filtermaterial 
  • samma konstruktion, exempelvis påsfilter eller panelfilter 
  • samma filterklass.

Samstämmighet mellan offererade produkter och handlingar 

För att ytterligare försäkra att det som upphandlas är rätt bör testprotokoll som är högst 3 år gamla efterfrågas. Samtliga beteckningar, till exempel produktens artikelnummer ska vara samstämmiga med det som redovisas i handlingarna.  

Energikrav 

Upphandlingsmyndigheten har tagit fram energikrav för luftfilter. Kraven finns i Upphandlingsmyndighetens kriteriebibliotek. 

Energikrav för luftfilter 

Den energianvändning som anges för filter i en upphandling behöver inte motsvara den energianvändning som filtret kommer att ha ute i anläggningen. En förutsättning för att spara energi är att fläktarna är varvtalsstyrda för att leverera konstant flöde. För att anläggningarna ska bli energieffektiva i den individuella driftsmiljön måste tryckfallsutvecklingen följas upp och filterytor och material anpassas till verkliga luftflöden och stoftbelastningar. Att leverantören erbjuder filterutbildning är därför viktigt. 

Funktions- och hållbarhetskrav 

För att kontrollera filterprestanda måste filtret testas i laboratorium. Om man själv inte vill bekosta sådana tester bör man i stället ställa krav på att filtren ska vara certifierade enligt standarden ISO 16890:2016. Man kan också begära in tredjepartgranskat provningsprotokoll. Det man lätt kan testa själv är däremot luftfilterramens styvhet. För att utvärdera filterramens styvhet behöver luftfilterprover ha begärts in i upphandlingsdokumentet.  

Täthet 

För att få en tät installation av filterram mot aggregat eller serieinstallerade filter ska tätningslister sättas på filtret. Tätningslister ska finnas med i filterleveransen från leverantören.

Styvhet i ram 

För att bedöma ramens styvhet tar man ramen i båda händerna och försöker skjuva ramen. Tänk att du håller i en ram med båda händer och vriden ena handleden mot dig och andra från dig. Ramen bör vara mycket styv och vara mycket svår att skjuva. Det är viktigt eftersom styva ramar håller bättre och skyddar filtermediet från att rivas sönder när filtret sätts på plats. Det kommer tydligt att framgå att styvheten varierar mellan filter av olika fabrikat och material. Det som är mest styvt är det som är bäst lämpat att köpa ur den aspekten. 

Användning och hantering av luftfilter i praktiken 

Krav för använda filter 

Det är viktigt att leverantören, när så behövs, kan skicka med påsar eller liknade med filterleveransen där det använda filtret kan packas ner. Detta för att minska riskerna för att partiklar från filtret sprids. Även information om hur driftpersonal ska hantera filtret efter användningen bör finnas med i filterleveransen. 

Kvalitetskrav på leverantören 

För att säkerställa att produktionen av luftfilter ger hög kvalitet på produkten kan krav på kvalitetsledningssystem ställas på leverantören. 

Information till driftspersonal 

När en leverantör har upphandlats är det lämpligt att en informationsträff hålls där filterleverantör och driftspersonal deltar. Leverantören informerar om de produkter som har handlats upp och hur driftspersonalen ska hantera dessa vid installation, drift och avslutat livslängd. Även skriftlig skötselinstruktion på svenska bör följa med filtren. 

Uppföljning av upphandling 

Vanligtvis när filter handlas upp, upphandlas ett helt sortiment av filter. Anledningen till det är att det finns så många olika typer av filter. För att säkerställa att de filter som har upphandlats också är de som avropas behöver driftpersonalen informeras om vilka produkter som ingår i ramavtalet. 

För att säkerställa att avropade filter stämmer överens med ramavtalet kan det kontrolleras att fakturor från filtertillverkarna överensstämmer med det som driften har avropat.