Start

Exempel på ersättningar

Ju mer komplex exploateringen är, desto svårare är det att identifiera om ersättning förekommer.

När det förekommer en betalning kan det vara relativt enkelt att identifiera den som en ersättning. Det är svårare om det handlar om till exempel kvittningar eller andra överenskommelser. Ersättningen behöver inte framgå i den del av kontraktet som avser den allmänna anläggningen eller samhällsfastigheten, utan kan identifieras i hela affären.

Delbart blandat kontrakt

Här följer fler exempel på sådant som skulle kunna anses vara ersättning enligt bestämmelserna i upphandlingsregelverket i ett exploateringsavtal.

  1. Anpassat (lägre) mark- eller fastighetspris vid en föregående markanvisning. Detta gäller om ett överlåtelseavtal har uppkommit efter en försäljning av kommunal mark, det vill säga om det vid en markanvisning och en senare markförsäljning uppstår en förhandlad köpeskilling som skiljer sig från det faktiska marknadsvärdet, vilket kan ha påverkats av olika åtaganden på exploatörens sida, till exempel uppförandet av allmänna anläggningar.
  2. Frågor om olika ekonomiska förhållanden, bebyggelsens utformning, samt utformningen av allmänna platser som kan anses ge exploatören en förmån kan enligt LOU anses utgöra en ersättning.
  3. Försäljning eller återförsäljning av del av exploateringsområdet till kommunen för ett högre värde än det ursprungliga marknadsvärdet, till exempel om det är en tomt som ska bebyggas med en samhällsfastighet.
  4. Minskad omfattning av de allmänna anläggningarna.