Start

Exempel på scenarier

Det är alltid kommunens ansvar att ta reda på om ersättning förekommer vid exploateringar när exploatören äger marken. Det är aldrig fel att upphandla. En upphandling minskar även risken för statsstödsproblem.

Allmän anläggning (förutom va-anläggning)

Allmänna anläggningar ska uppföras och i sin helhet bekostas av exploatören, samt utan kostnad övergå i kommunens ägo (enligt PBL), det vill säga till exempel gator, cykelbanor, grönytor eller stråk. Inga andra ersättningar kan identifieras. 

Ingen upphandling enligt LOU om det inte identifieras någon annan ersättning

Prestation: Ja. Utförande och överlämnande av äganderätten.

Ersättning: Nej.

Va-anläggning

Exploatören bygger och bekostar en allmän va-anläggning. Anläggningen övergår utan kostnad i kommunens ägo. Anslutningsavgifter enligt lagen om allmänna vattentjänster (LAV) tas ut men är anpassade till prestationen så att exploatören inte ska betala mer än vad som motsvarar kostnaden för anläggningen.

Upphandling enligt LOU eller LUF

Prestation: Ja. Utförande och överlämnande av äganderätten.

Ersättning: Ja. Exploatören slipper betala hela eller delar av beslutade avgifter, kvittning.

Uppförande av samhällsfastighet (1)

En samhällsfastighet ska byggas och användas av kommunen, köpas eller hyras.

Upphandling enligt LOU

Prestation: Ja. Utförande av byggentreprenad åt kommunen.

Ersättning: Ja, i form av köpesumman eller hyran. Det kan finnas undantag (se vägledning om kontraktets huvudsakliga syfte vid köp eller hyresundantaget).

Uppförande av samhällsfastighet (2)

En samhällsfastighet för skola, vård eller omsorg ska byggas enligt detaljplanen. Kommunen ålägger inte exploatören att uppföra byggnaden, men exploatören bygger ändå. Byggnaden ska säljas eller hyras ut till en privat utförare.

En detaljplan medför inga skyldigheter i sig för exploatören att uppföra samhällsfastigheten. För att det ska räknas som upphandling enligt LOU ska det finnas ett kontrakt med ekonomiska villkor mellan kommunen och exploatören.

Prestation: Ja, om kommunen ställer detaljerade anvisningar om byggnadens utformning.

Ersättning: Det beror på det enskilda fallet och om det i affären finns någon annan fördel eller kvittning.