Start

Hösten är här och det är även vårt förslag på nya hållbarhetskriterier inom frukt och grönt – var med och tyck till om förslaget!

2022-08-30 | Hösten är på ingång och vi startar upp efter sommaren med ett nytt förslag med både uppdaterade och nya hållbarhetskriterier för frukt och grönt. Vi vill gärna veta vad du tycker om förslaget och senast den 30 september vill vi ha dina synpunkter.

Ett stort och komplext område

Frukt och grönt är ett stort produktområde som inkluderar många olika råvaror och produkter. Produktionsvillkor, leveranskedja och hållbarhetsrisker kan se mycket olika ut beroende på säsong, ursprungsland och vilken råvara som odlas. Därför har det varit utmanande att ta fram kriterier som är funktionella för alla råvaror inom produktgruppen och vi vill gärna få in synpunkter på kriteriernas omfattning.

Två kriterier för råvarans ursprung blir till ett

Några förändringar vi föreslår i det nya utkastet är  att vi slår ihop kriterierna för ursprung till ett gemensamt kriterium som omfattar både enkla och sammansatta produkter. Motsvarande förändring har redan gjorts inom kött och mjölk och har mottagits positivt. Intentionen är att förtydliga och förenkla.

Krav för socialt ansvarsfull odling och rättvis handel får eget kravID

Kriteriet för socialt ansvarsfull odling på spjutspetsnivå får äntligen ett eget unikt kravID. Vi vet att det har orsakat problem i de digitala systemen, att baskrav och spjutspetskrav tidigare har haft samma kravID. Nu löser vi detta problem vilket minskar risk för sammanblandning och ökar användarvänligheten för både köpare och säljare. Vi sänker också kravnivån från spjutspets till avancerad nivå och omfattningen breddas till att även inkludera grönsaker.

Tre nya kriterier kompletterar de gamla

Tre nya förslag till kriterier har tagits fram i det nya förslaget. De omfattar bland annat krav på minskad användning av växtskyddsmedel i odlingen, optimerad gödning och skydd av biologisk mångfald. Detta har varit efterfrågade kriterier som adresserar viktiga hållbarhetsaspekter inom odling av frukt och grönt.

Kriteriet för biologisk mångfalt behöver preciseras ytterligare och här vill vi gärna ha förslag på hur vi kan öka tydligheten i kravtexten.

Kravpaket Nationella Livsmedelsstrategin

Våra kravpaket enligt Nationella Livsmedelsstrategin finns sedan tidigare inom mjölk och kött. Kravpaketen är vår tolkning av vad som kan anses representera samhällets ambitioner inom djurskydd och miljö. Upphandlande organisationer som vill jobba mot målen i livsmedelsstrategin gör självklart sin egen bedömning av vilka krav de ställer.

Vår intention har varit att ta fram ett kravpaket även för Frukt och Grönt. I kravpaketen samlar vi kriterier som finns i svensk lagstiftning, riktlinjer från Jordbruksverket och branschöverenskommelser inom Sverige. I kravpaketet för frukt och grönt föreslår vi att krav för gödning och kemisk efterskördsbehandling läggs in i ett kravpaket för Nationella Livsmedelsstrategin, men välkomnar gärna synpunkter på förslaget samt om fler kriterier kan inkluderas.

Du hittar det kompletta kriterieförslaget samt svarsformulär nedan. Lämna dina synpunkter och bidra till utvecklingen av våra hållbarhetskriterier!

Vi önskar er en fin höst!
Livsmedelsteamet

Tänk på att när du lämnar dina synpunkter kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av Upphandlingsmyndigheten. Behandling av personuppgifter