Start

Sammanfattning revideringar frukt och grönt

Revideringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för frukt och grönt påbörjades hösten 2021. Arbetet pausades under våren 2022 och slutfördes under senare delen av 2022 med publicering i februari 2023. De åtgärder som revideringen resulterat i sammanfattas i tabellen nedan. 

Uppdaterade kriterier

Uppdaterade kriterier
Tidigare krav

Tidigare namn

och nivå

Uppdaterat kravID

Uppdaterat

namn och nivå

2023-02

Åtgärder version 2023-02
10397:1 Socialt ansvarsfull odling
- Basnivå
10397:2 Socialt ansvarsfull odling
– Basnivå
 • Nytt versionsnummer.
 • Byter från teknisk specifikation till särskilt kontraktsvillkor, men behåller i praktiken samma innebörd.
 • Förslag till uppföljning tillagt Sustainably Grown Certified, GlobalG.A.P Grasp, ISO/IEC 17029.
 • Kravtext justerad för att omfatta de nya kärnkonventionerna C155 och C187.
 • Kravet fanns tidigare även på spjutspetsnivå.
  Spjutspetsnivån har nu fått eget unikt kravID 11537 för ökad tydlighet i digitala system.
 • Motivtext är justerad för att förtydliga att kravet omfattar all slags frukt och grönt.
10397:1 Socialt ansvarsfull odling
- Spjutspetsnivå
11537 Socialt ansvarsfull odling och rättvis handel – Frukt
– Avancerad nivå
 • Tidigare fanns kriteriet under kravID 10397:1 på spjutspetsnivå.
  Nu får kriteriet ett eget unikt kravID för ökad tydlighet.
 • Justerat kravets namn.
 • Byter från teknisk specifikation till särskilt kontraktsvillkor, men behåller i praktiken samma innebörd.
 • Justerad kriterietext för stringens med 10397:2.
 • Kravtext justerad för att omfatta de nya kärnkonventionerna C155 och C187.
 • Kravet fanns tidigare även på spjutspetsnivå.
  Spjutspetsnivån har nu fått eget unikt kravID 11537 för ökad tydlighet i digitala system.
 • Justerad motivtext
10391:1 Efterskördsbehandling – Grönsaker
– Basnivå
10391:2

Kemisk efterskördsbehandling – Grönsaker
– Avancerad nivå

 • Nytt versionsnummer.
 • Byter kravnivå från bas till avancerad.
 • Kriterienamn justerat för att ökad tydlighet.
 • Kriteriet omfattar inte längre Maleinhydrazid.för groningshämmande behandling av lök.
 • Lagt till i kravtext att 1,4-Dimetylnaftalen, apelsinolja och grönmyntaolja accepteras för behandling av matpotatis efter skörd.
 • Lagt till förslag till uppföljning.
 • Justerat motivtext och hur kravet ska användas.
 • Läggs i kravpaket Nationella Livsmedelsstrategin
11114 Efterskördsbehandling – Frukt
– Basnivå
11114:1 Kemisk efterskördsbehandling –Frukt
– Avancerad nivå
 • Nytt versionsnummer.
 • Byter kravnivå från bas till avancerad.
 • Kriterienamn justerat för ökad tydlighet
 • Kriterietext justerad för att kunna omfatta fler frukter än bara äpple, dock ej citrus.
 • Lagt till förslag till uppföljning.
 • Justerat motivtext och hur kravet ska användas.
 • Läggs i kravpaket Nationella Livsmedelsstrategin
10394:1 Energihushållning i växthus
– Spjutspetsnivå
10394:2 Energihushållning och förnybar el
– Spjutspetsnivå
 • Nytt versionsnummer.
 • Kriteriets har formulerats om för att även kunna omfatta frilandsodlad produkt.
 • Kriterienamn justerat.
 • Lagt till förslag till uppföljning.
 • Justerat motivtext och hur kravet ska användas.
1o887 GMO-fri vara – frukt och grönt
– Basnivå
10887:1 GMO-fri vara – frukt och grönt
– Basnivå
 • Nytt versionsnummer.
 • Kriterietexten har justerats men innebörden är helt oförändrad
 • Lagt till förslag till uppföljning
 • Tagit bort certifiering som förslag till bevis då GMO är märkningspliktigt.
11128 Ekologisk vara – tillägg frukt och grönt
– Avancerad nivå
11128:1 Ekologisk vara – tillägg frukt och grönt
– Avancerad nivå
 • Nytt versionsnummer.
 • Kravtext har justerats men innebörden är oförändrad.
 • Lagt till förslag till uppföljning.
 • Uppdaterat motivtext.

Nya kriterier

Nya kriterier
KravID Namn och nivå Åtgärder version 2023-02

11536

NYTT
Information om råvarans ursprung – vegetabilier
– Basnivå
 • Nytt kriterium för ursprung som omfattar både enkla och sammansatta produkter.
 • Ersätter Krav ID 11010 och 10372:1 i produktgrupperna frukt och grönsaker.
 • Kravet är formulerat för att vara stringent med kravID 11450, och 11527 där motsvarande förändring gjordes 2020 för mjölk och ägg och under 2022 för kött.
 • Förtydligat hur kravet ska användas

11539

NYTT

Biologisk mångfald – Frukt och grönt
– Spjutspetsnivå
 • Nytt kriterium på spjutspetsnivå.
 • Syfte att främja produktion som har ett systematiskt arbete för att skydda och gynna den biologiska mångfalden.
 • Gäller ej för växthus.

11538

NYTT

Anpassad gödsling – Frukt och grönt
– Spjutspetsnivå

 • Nytt kriterium på spjutspetsnivå.
 • Syfte att främja produktion som har ett systematiskt arbete för att minska växtnäringsförluster.
 • Gäller ej för växthus

Avvecklade kriterier

Avvecklade kriterier
KravID Namn och nivå Åtgärder version 2023-02
11010

Information om ursprung – enkla produkter
– Basnivå

Avvecklas från produktgrupperna frukt och grönsaker. Ligger tills vidare kvar i övriga produktgrupper. Ersätts med nytt KravID 11536
10372:1

Information om ursprung  sammansatta produkter vegetabilier
– Avancerad nivå

Avvecklas från produktgrupperna frukt och grönsaker. Ligger tills vidare kvar i övriga produktgrupper. Ersätts med nytt KravID 11536
10882:1

Resthalter av bekämpningsmedel

– Spjutspetsnivå

 • Kravet tas bort helt på grund av svårigheter med bevisning och uppföljning.
 • Den tänkta effekten med kravet uppnås inte genom mätning av resthalter.
 • Målsättningen var att ersätta kravet med ett nytt kriterium för minskad användning av växtskyddsmedel, men komplexiteten på området växtskyddsmedel gjorde att ett sådant krav inte gick att få fram.
 • För att uppnå önskad hållbarhetseffekt hänvisas till kriterium för ekologisk produktion.

Oförändrade kriterier

Oförändrade kriterier
KravID Namn och nivå Åtgärder version 2023-02
11009

EU-ekologisk vara
– Basnivå

Oförändrat. Har inte ingått i revideringen
10393:2

Returlådor
– Basnivå

Oförändrat. Har inte ingått i revideringen
11462

Returlådor för ökad cirkuläritet
– Avancerad nivå

Oförändrat. Har inte ingått i revideringen