Start

Medför en frivillig avtalsspärr att upphandlingen kan överprövas?

Hej.

Har tilldelat en leverantör kontrakt, men inte fått underskrivet än.

I frågor och svar under upphandlingen, alltså under annonseringstiden, angav vi att vi inte avsåg att ha någon frivillig avtalsspärr utan avsåg att tilldela kontrakt direkt efter tilldelningsbeslut skickats ut.

Nu har det ramlat in en begäran om överprövning.

Min fråga är om det går att begära överprövning på en förnyad konkurrensutsättning om inte avtalen är undertecknade av bägge parter.

Bo

Publicerad 05 september 2016

Hej Bo!

Uppdaterad: den 13 augusti 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

Det är möjligt att ansöka om överprövning av en förnyad konkurrensutsättning fram till dess att avtal är tecknat.

Vid tilldelning av avtal till följd av förnyad konkurrensutsättning gäller inte avtalsspärr. Den upphandlande myndigheten kan således teckna avtal omedelbart efter tilldelningsbeslut. Leverantörer är dock inte utestängda från möjligheten att överpröva upphandlingen förrän den tidpunkt då avtal har ingåtts.

Efter att avtal tecknats kan upphandlingen inte längre överprövas, men det kan därefter finnas en möjlighet att överpröva avtalets giltighet. Om den upphandlande myndighet istället väljer att tillämpa en frivillig avtalsspärr vid den förnyade konkurrensutsättningen, och meddelar detta i sin underrättelse om tilldelningsbeslut, kan avtalet inte längre överprövas efter att avtalsspärren löpt ut.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 2 § punkten 2 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – vid tilldelning av avtal till följd av förnyad konkurrensutsättning gäller inte avtalsspärr
  • 20 kap. 4 och 13 §§ LOU – överprövning av avtalets giltighet
  • 20 kap. 15 § första stycket punkten 2 LOU – om den upphandlande myndighet väljer att tillämpa en frivillig avtalsspärr vid den förnyade konkurrensutsättningen kan avtalet inte längre överprövas efter att avtalsspärren löpt ut.
Uppdaterad: den 13 augusti 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

Med vänlig hälsning

Anton

05 september 2016

Hej Anton!

Kammarkollegiet skriver i en sina ramavtals vägledningar att "en ansökan om överprövning av ett kontakts giltighet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom den frivilliga avtalsspärren eller sex månader från det att kontraktet tecknades."

Så även om man tillämpar frivillig avtalsspärr, så har leverantörerna fortfarande möjlighet att ogiltigförklara ett kontrakt om det sker inom 6 mån från det att kontraktet tecknades?

MVH
B.

B.

08 november 2016

Hej!

Uppdaterad: den 13 augusti 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

När det gäller frågor om Kammarkollegiets vägledningar bör dessa riktas till Kammarkollegiet.

Vi kan inte ge några kategoriska svar på vad som avses med en enskild formulering i en text som utarbetats av en upphandlande myndighet, men vi misstänker att det är frågan om ett ramavtal med förnyad konkurrensutsättning.

Som anges i ovanstående svar kan en kontrakt som sluts vid en förnyad konkurrensutsättning inte längre överprövas om den upphandlande myndigheten iakttar en frivillig avtalsspärr. Om den upphandlande myndigheten å andra sidan väljer att inte använda denna möjlighet gäller de vanliga reglerna för överprövning av ett avtals giltighet, det vill säga att en ansökan som huvudregel ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom sex månader.

Reglerna bör således istället läsas som att en ansökan om överprövning av ett kontakts giltighet ska ha inkommit till förvaltningsrätten inom den frivilliga avtalsspärren eller den tid som anges i 20 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Där framgår att huvudregeln är sex månader från det att kontraktet tecknades.

Upphandlingsmyndigheten kan dock inte göra auktoritativa tolkningar av andra myndigheters vägledningar, utan frågor om dessa bör riktas till Kammarkollegiet.

Källhänvisningar
20 kap. 17 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – tidsfrister för att ansöka om överprövning av ett avtals giltighet.

Uppdaterad: den 13 augusti 2019 (hänvisning till ny lagstiftning)

Med vänliga hälsningar

Anton

08 november 2016

Hej,

Ni anger i ert svar på första frågan ovan att:
"Leverantörer är dock inte utestängda från möjligheten att överpröva upphandlingen förrän den tidpunkt då avtal har ingåtts."

Vad gäller då en UM redan befinner sig i en överprövningsprocess med leverantör 1 och därmed ej får teckna avtal, kan en annan leverantör då (leverantör 2) när som helst under överprövningsperioden lämna in en ny ansökan om överprövning mot bakgrund av att UM ej har tecknat avtal trots att tiden för avtalsspärr har löpt ut?

H

02 mars 2017

Hej,

Det avsnitt du hänvisar till ovan rör situationen när en frivillig avtalsspärr inte har tillämpats. Om en förnyad konkurrensutsättning blir överprövad innan avtal har tecknats och man inte har tillämpat en frivillig avtalsspärr kan domstolen fatta ett interimistiskt beslut att den upphandlande myndigheten inte får ingå avtalet innan något annat har bestämts. Rätten ska i vissa fall avstå från att fatta ett sådant beslut, om den skada eller olägenhet som beslutet skulle kunna medföra är större än den skada som skulle kunna drabba leverantören.

I en sådan situation är det således möjligt att överpröva den förnyade konkurrensutsättningen fram till dess att avtalet har ingåtts mellan den upphandlande myndigheten och leverantören man har för avsikt att ingå avtalet med. Däremot är det som nämnts tidigare, inte säkert att domstolen i alla lägen kommer att meddela ett interimistiskt beslut om att avtalet inte får ingås innan någonting annat har bestämts.

Om den upphandlande myndigheten istället har tillämpat en frivillig avtalsspärr i den förnyade konkurrensutsättningen gäller vissa andra regler.

Källhänvisningar
20 kap. 9 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling.

Uppdaterad: den 13 augusti 2019


Med vänlig hälsning

Mattias

08 mars 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.