Start

Krav på omsättning för nystartade företag

Kan en upphandlande myndighet ställa krav på omsättning, exempelvis vid ett bygguppdrag kräver den upphandlande myndigheten en omsättning på 40 miljoner kr de två senaste åren. Om man har ett nystartat eller ett mindre företag där man uppfyller alla övriga krav så har man inga möjligheter att vara med.

Har upphandlande myndighet rätt att göra så?

Uppdaterad av Upphandlingsmyndigheten: den 7 januari 2019

Anders

Publicerad 19 september 2016

Hej Anders,

Inledningsvis vill jag upplysa om att Upphandlingsmyndigheten inte kommenterar enskilda fall utan endast ger en allmän vägledning i upphandlingsrelaterade frågor.

I en upphandling kan en upphandlande myndighet ställa krav för kontroll av leverantörers lämplighet, bland annat går det att ställa krav på bevis för att visa att leverantören har en viss ekonomisk och finansiell ställning. En upphandlande myndighet måste inte ställa krav på viss ekonomisk ställning i varje upphandling, men sådana krav kan vara befogade för att säkerställa att leverantören som tilldelas har kapaciteten som krävs för att utföra uppdraget.

Det står den upphandlande myndigheten fritt att ställa de krav som krävs för att tillgodose myndighetens behov, men kraven ska vara förenliga med de grundläggande upphandlingsprinciperna. En av dessa principer är likabehandlingsprincipen vilken innebär att alla leverantörer ska ges samma förutsättningar i upphandlingen. När den upphandlande myndigheten utformar ett krav på viss kapacitet bör den så långt det är möjligt säkerställa att de krav på till exempel viss ekonomisk och finansiell ställning som den ställer i upphandlingen formuleras på ett sådant sätt att det är möjligt för olika typer av potentiella leverantörer att uppfylla dem. Detta gäller inte bara typen nystartade företag utan även enskilda firmor, ideella föreningar och liknande. Den upphandlande myndigheten bör därför ställa krav på ekonomisk och finansiell ställning som kan visas på alternativa sätt som inte i praktiken utesluter företag som exempelvis ännu inte upprättat sin första årsredovisning.

Om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören i stället åberopa annan utredning som myndigheten finner lämplig.

För rättsfall som berör krav på viss omsättning och dess utformning, se bland annat Kammarrätten i Göteborgs domar i mål nr 4320-06, mål nr 6010-07 och mål nr 1227-08, Kammarrätten i Jönköpings domar i mål nr 1072-10, mål nr 2808–10 och mål nr 883-890-21 samt Kammarrätten i Sundsvalls domar i mål nr 1105-12 och 1106-12. Den beskrivna situationen påminner något om Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1105–12, i vilken den upphandlande myndigheten dock ställt upp ett alternativt krav för nystartade företag. I det fallet bedömde domstolen att kraven vara proportionerliga och likabehandlande.


Begränsning av omsättningskravets storlek
Ett krav på minsta omsättning får inte bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som det uppskattade värdet av upphandlingen, om det inte finns särskilda skäl med hänsyn till byggentreprenadernas, tjänsternas eller varornas art. Denna begränsning är motiverad av hänsyn till små och medelstora företags möjlighet att delta i offentliga upphandlingar. Omsättningskrav får bara ställas om det är förenligt med proportionalitetsprincipen vilket förenklat innebär att kravet ska stå i proportion till upphandlingsföremålet.

Åberopande av annans kapacitet
För att uppfylla ett kvalificeringskrav som avser ekonomisk och finansiell ställning eller teknisk och yrkesmässig kapacitet kan en leverantör åberopa ett annat företags kapacitet. Detta innebär att en leverantör kan använda sig av ett annat företags resurser för att uppfylla ett kvalificeringskrav i en upphandling, till exempel om den själv saknar efterfrågad kapacitet. Leverantören ska då tillhandahålla ett åtagande från det åberopade företagen, eller på annat sätt visa att leverantören kommer att förfoga över nödvändiga resurser när kontraktet ska fullgöras. Detta görs i praktiken ofta genom att ett samarbetsavtal bifogas till anbudet.


Läs gärna mer i inlägget Får man åberopa ett annat företags kapacitet för att uppfylla ett omsättningskrav? i vår Frågeportal.


Källhänvisningar
  • 14 kap. 4 § första stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ett krav på minsta omsättning får inte bestämmas till ett belopp som är mer än två gånger så högt som upphandlingens uppskattade värde
  • Arrowsmith, Sue, The law of Public and Utilities Procurement, 3 uppl., s. 1193–1194 samt Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 883-890-21 - ett omsättningskrav beräknat enligt 14 kap. 4 § LOU kan ändå anses oproportionerligt i det enskilda fallet
  • beaktandesats 83 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – begränsningen av omsättningskravets storlek motiveras med hänsyn till små och medelstora företags möjlighet att delta i offentliga upphandlingar
  • 15 kap. 10 § andra stycket LOU – om en leverantör har godtagbara skäl för att inte lämna in sådan utredning som den upphandlande myndigheten begär, får leverantören i stället åberopa annan utredning som myndigheten finner lämplig. 
  • 14 kap. 6 § LOU – leverantörers möjlighet att åberopa annans kapacitet.
Vänliga hälsningar,

Anton

19 september 2016 (Uppdaterat 11 oktober 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.