Start

Gäller någon avtalsspärr vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej,

Vi har förstått det som att regeln om avtalsspärr 10 dagar från tilldelning inte gäller vid förnyad konkurrensutsättning. Är det korrekt?

I vårt fall är vi en av flera ramavtalsleverantörer som ska lämna anbud vid den förnyade konkurrensutsättningen samtliga avropande enheter måste göra för att kunna avropa på ramavtalet. Vid denna förnyade konkurrensutsättning ska anbudsgivarna prissätta delar som är unika för varje avropande enhet. 

Denna kompletterande prissättning ska sedan ingå som en del i utvärderingen tillsammans med de priser som ligger i ramavtalet. Härvid ser vi en risk att att den avropande enheten kan göra fel vid utvärderingen och därmed inte välja den leverantör som har det bästa utvärderingsresultatet. 

Om då den avropande enheten tecknar avtal samma dag som tilldelningen skickas ut finns såvitt vi förstår inget annat alternativ än att begära avtalet ogiltigt, något som vi tolkar är en mycket omständligare process än att ta en dialog med med den avropande enheten direkt efter tilldelning alternativt att begära överprövning. 

Alltså är det vår fråga om det verkligen kan vara korrekt att ingen avtalsspärr gäller vid förnyad konkurrensutsättning?

Per

Publicerad 19 januari 2017

Hej Per!

Det stämmer att en upphandlande myndighet inte behöver tillämpa bestämmelserna om avtalsspärr vid tilldelning av kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning.

Om den upphandlande myndigheten vill försäkra sig om att ett kontrakt, som tilldelas genom en förnyad konkurrensutsättning, inte riskerar att ogiltigförklaras i ett senare skede kan myndigheten dock välja att iaktta en frivillig avtalsspärr genom att skicka ett tilldelningsbeslut samt iaktta en avtalsspärr.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 2 §  lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandlande myndighet behöver inte tillämpa bestämmelserna om avtalsspärr vid tilldelning av kontrakt genom förnyad konkurrensutsättning
  • 12 kap. 12 § LOU – bestämmelse om hur ett tilldelningsbeslut ska vara utformad för att uppfylla de formella kraven
  • 20 kap. 1 § LOU – allmänna bestämmelser om avtalsspärr
  • 20 kap. 13 § första stycket punkten 2 LOU – överprövning av avtalets giltighet vid en förnyad konkurrensutsättning
  • 20 kap. 15 § första stycket punkten 1 – bestämmelserna om avtalets ogiltighet ska inte tillämpas efter en förnyad konkurrensutsättning där upphandlande myndighet iakttagit en frivillig avtalsspärr.
Uppdaterad: den 24 september 2019

Med vänliga hälsningar,

Anton

19 januari 2017

Vad menas med ogiltigförklarad? På vilka grunder kan ett avtal ogiltigförklaras om det inte har tillämpas 10 st spärrdagar vid förnyad konkurrensutsättning. Det är frivilligt att använda sig av de 10 spärrdagar, och har man utvärderat enligt anvisningarna, så förstår jag inte att avtal kan ogiltighetsförklaras.

Kerstin

20 november 2023

Hej Kerstin,

Ett avtal som har slutits mellan en upphandlande organisation och en leverantör efter en förnyad konkurrensutsättning kan ogiltigförklaras om den upphandlande organisationen exempelvis inte har följt förfarandereglerna för en förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU) eller de villkor som anges i ramavtalet. En förutsättning för att avtalet ska ogiltigförklaras är att bristen har inneburit att en leverantör har lidit eller kan komma att lida skada.

Om en upphandlande organisation är osäker på om man har följt samtliga villkor som anges i lagen och i det bakomliggande ramavtalet kan organisationen välja att skicka en underrättelse om tilldelningsbeslut enligt 12 kap. 12 § LOU samt iaktta en frivillig avtalsspärr enligt 20 kap. 1 § LOU. I det fallet har en leverantör som anser att den upphandlande organisationen har brutit mot bestämmelserna i lagen eller villkoren i det bakomliggande ramavtalet en möjlighet att överpröva den förnyade konkurrensutsättningen under tiden för avtalsspärren. Efter det att avtalsspärren har löpt ut kan avtalet inte ogiltigförklaras.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 13 § andra punkten lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – förutsättningarna för ogiltigförklarande av avtal som tillkommit efter en förnyad konkurrensutsättning
  • 20 kap. 15 § första punkten LOU – undantag från ogiltigförklarande om upphandlande organisation har skickat en underrättelse om tilldelningsbeslutet samt iakttagit en avtalsspärr.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

21 november 2023

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.