Start

Hur begränsar man antalet sökande i steg 1 i ett förhandlat förfarande?

Hej! Jag har en fråga om vad som ska framgå i upphandlingsdokumenten vid förhandlat förfarande där urval görs innan anbudsinfordran begärs in av utvalda leverantörer.Vad gäller förhandlat förfarande och urval av anbudsgivare enligt 6 kap 4 § så tycker jag det inte framgår vad som måste vara med enligt 6 kap 7 § i upphandlingsdokumenten. I 6 kap 7 § står:

”Den upphandlande myndigheten ska i upphandlingsdokumenten

  1. fastställa föremålet för upphandlingen genom att beskriva myndighetens behov och vad som krävs i fråga om egenskaper hos de varor, tjänster eller byggentreprenader som ska anskaffas,
  2. ange vad i beskrivningen som utgör de minimikrav som alla anbud ska uppfylla, och
  3. ange kriterierna för tilldelning av kontrakt.

Den information som lämnas i upphandlingsdokumenten ska vara tillräcklig för att en leverantör ska kunna bedöma upphandlingens art och omfattning och därmed kunna ta ställning till om den ska ansöka om att få delta i förfarandet.”

Syftar 2 st till 1 st, dvs att informationen i upphandlingsdokumenten ska innehålla punkterna 1-3? Och är minimikraven det som tidigare varit obligatoriska krav (ska-krav)? Kriterierna för tilldelning av kontrakt blir då bör-kraven men själva utvärderingsmodellen går att avvakta med? Det framgår av 10 kap 9 § och punkten 5 att ”uppgift om tilldelningskriterier samt kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning, om detta inte redovisas i något annat upphandlingsdokument” och då tolkar jag att detta då skulle bli tillägg avseende kriteriernas inbördes vikt eller prioritetsordning vid anbudsinfordran efter urval?

Det står även att minsta tid att inkomma med anbud blir 25 dagar avseende förhandlat förfarande men själva förfarandet står inget angivet om väl?

Tacksam för svar angående detta.

Hälsningar

Monica Kohn

Monica Kohn

Publicerad 19 januari 2017

Hej Monica!

Om ni vill begränsa antalet anbudssökande som får lämna anbud i ett förhandlat förfarande finns bestämmelser om detta främst i 4 kap. 6–7 §§ lagen om offentlig upphandling (LOU).

Ett förhandlat förfarande med föregående annonsering består av två steg, ett där leverantörer får komma in med anbudsansökningar och ett där de får komma in med anbud.

Begränsningen av antalet anbudssökande som får lämna anbud sker först efter att den upphandlande myndigheten fått in anbudsansökningar, det vill säga i första steget. Den upphandlande myndigheten ska då, utifrån de villkor den ställt upp i upphandlingen, avgöra vilka anbudssökande som ska bjuda in. Reglerna för själva inbjudan att lämna anbud som den upphandlande myndigheten skickar ut till de utvalda anbudssökandena, framgår av 10 kap. 9 § LOU.

Tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar framgår av 11 kap. 3 och 10 §§ LOU. Tidsfristen för att komma in med anbud är minst 25 dagar, om den upphandlande myndigheten tillåter att anbuden skickas in elektroniskt, se 11 kap. 6 § LOU. 

Uppdaterad: den 25 juli 2018

Med vänliga hälsningar

Anton

19 januari 2017

Hej, tack för svaret. Förstår jag rätt att inbjudan enligt 4 kap. 6 §, i själva urvalet av anbudsansökningar, inte behöver innehålla uppgifter i upphandlingsdokumenten enligt 6 kap. 7 §?

Monica Kohn

20 januari 2017

Hej Monica!

Inbjudan i sig behöver inte innehålla uppgifter i upphandlingsdokumenten, men den ska innehålla en hänvisning till upphandlingsdokumenten om dessa gjorts tillgängliga eller efterföljas av upphandlingsdokumenten, om tillgången tidigare varit begränsad.

När ni kommit så långt att ni begär in anbud ska anbudssökandena ha tillgång till de krav och tilldelningskriterier som kommer ligga till grund för utvärderingen av de anbud som de uppmanas att lämna in. Detta innebär att de ska få tillgång till upphandlingsdokumenten. Med upphandlingsdokument avses varje dokument som en upphandlande myndighet använder för att beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen.

Vad en inbjudan att lämna anbud, i ett förhandlat förfarande med föregående annonsering, ska innehålla, framgår av 10 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU). Om förhandsannons som anbudsinfordran har använts tillämpas istället 10 kap. 8 § LOU.

Uppdaterad: den 19 augusti 2019

Med vänliga hälsningar

Anton

20 januari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.