Start

Får kontroll av anbudsgivarens lämplighet och tilldelning av kontrakt ske samtidigt?

Om man upphandlar enligt LOU (2007:1091), är det då OK enligt lagen att ha kapacitet som ett tilldelningskriterium? Vi menar då att kapaciteten utvärderas baserat på det antal konsulter som offereras? Ex v 5 konsulter ger 5 poäng, 4 konsulter 4 poäng och så vidare?

Kalle

Publicerad 26 januari 2017

Hej Kalle!

Även om teoretiskt sett inte är uteslutet att kontrollen av anbudsgivarnas lämplighet och tilldelningen av kontraktet kan äga rum samtidigt, så står det klart att det är fråga om två skilda moment som omfattas av olika bestämmelser. De kriterier som inte syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utan som huvudsakligen avser bedömningen av anbudsgivarnas förmåga att utföra projektet i fråga kan inte anses utgöra tilldelningskriterier.

Blanda inte ihop kvalificeringskrav och tilldelningskriterier
Jag kan inte göra en bedömning om ett enskilt tilldelningskriterium kan anses strida mot lagen om offentlig upphandling, men om ett krav avser en leverantörs allmänna förmåga att utföra ett uppdrag, snarare än hur uppdraget kommer utföras, kan det finnas skäl att inte använda kravet i utvärderingsfasen. En bedömning får göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Läs mer
Som en sidonotering kan det nämnas att det finns ett äldre avgörande i där användning av antal konsulter som tilldelningskriterium ansågs strida mot den numera upphävda lagen om offentlig upphandling (gamla LOU), se Länsrätten i Hallands läns domar i mål nr 1199-09, 1208-09 och 1209-09 s. 18. För rättsfall och annat material som berör sammanblandning av kvalificeringsfasen och utvärderingsfasen, se bland annat Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5512-08, mål nr 3582-09, Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 5910-08, mål nr 6411-08, mål nr 7332-08, mål nr 6420-09, mål nr 2504-10, mål nr 1336-14, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3005-12, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 3474-08 och mål nr 2197-15.

Angående beaktande av kvalifikationer och erfarenheter hos personal vid utvärdering av anbud, se skäl 94 och artikel 67.2 b Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) och prop. 2015/16:195 s. 786–788.

Källhänvisningar
EU-domstolens dom i C-534/06 Lianakis, se punkterna 26-30, se särskilt punkten 30 samt EU-domstolens dom i C-601/13 Ambisig – de kriterier som inte syftar till att fastställa det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utan som huvudsakligen avser bedömningen av anbudsgivarnas förmåga att utföra projektet i fråga kan inte anses utgöra tilldelningskriterier.

Med vänliga hälsningar

Anton

06 februari 2017 (Uppdaterat 21 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.