Start

Påskyndat förfarande: Förkortad annonseringstid

Publicerad 02 februari 2017
Hej,

Vi ska annonsera en upphandling som annonserats en gång men avbrutits. (Den gick hela vägen till tilldelning) Är det då tillåtet att använda ett påskyndat förfarande och endast ha en annonseringstid om 15 dagar, eller är det nya 30 dagar som gäller?

Hanifa

Publicerad 02 februari 2017

Hej Hanifa!

Vid elektronisk anbudsgivning ska tiden för att komma in med anbud i ett öppet förfarande vara minst 30 dagar. Påskyndat förfarande får användas om det på grund av tidsbrist inte är möjligt att tillämpa de tidsfrister som anges i 11 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Under sådana omständigheter får tidsfristen för att komma in med anbud bestämmas till minst 15 dagar från den dag då annonsen om upphandling skickades för publicering.

Det är inte frågan om något allmänt undantag för situationer där en tidigare upphandling avbrutits, utan det måste vara frågan om sådan tidsbrist som gör att det inte är möjligt att tillämpa normala tidsfrister. Om så är fallet måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet och er möjlighet att iaktta de tidsfrister som anges i 11 kap. LOU. Det måste dock inte vara fråga om synnerligen brådskande situationer till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och som inte kan tillskrivas den upphandlande myndigheten. Det är den upphandlande myndigheten som ska visa att förutsättningarna för att använda det påskyndade förfarandet är uppfyllda.

Läs mer
Upphandlingsmyndigheten har även tagit fram en sammanställning av minimitiderna för annonsering enligt LOU som du kan ta del av på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 11 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – minimifristen i ett öppet förfarande
  • 11 kap. 10 § LOU – minimifristen i ett påskyndat förfarande
  • skäl 46 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – det måste vara frågan om en synnerligen brådskande situation till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och som inte kan tillskrivas den upphandlande myndigheten.
Med vänliga hälsningar

Anton

02 februari 2017 (Uppdaterat 03 maj 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. Den 8 augusti återgår vi till ordinarie öppettider.