Start

Går det att teckna avtal för delar av en upphandling under pågående överprövning?

Hej,
En av våra leverantörer har lämnat in en begäran om överprövning avseende en upphandling som är uppdelad i flera delar. I sitt yrkande anger man att man vill att "upphandlingen ska göras om", i sitt skäl för yrkande berör man det faktum att det bara är för ett av områdena som leverantören skulle kunna komma ifråga vid tilldelning. Kan vi då går vidare och teckna avtal med övriga leverantörer, som tilldelats övriga områden? Eller måste vi i vårt yttrande begära tillstånd att få gå vidare med avtalstecknande?

Linda

Publicerad 08 februari 2017

Hej Linda,

Upphandlingslagstiftningen innehåller inte några uttryckliga regler angående detta. Något hinder mot att ingå avtal för de avtalsområden som inte omfattas av en ansökan om överprövning av upphandling finns inte. Detta förutsätter att det tydligt framgår av upphandlingsdokumenten att avtal ingås separat för de olika avtalsområdena. Enligt min erfarenhet är det heller inte särskilt ovanligt att en upphandlande myndigheten ingår avtal för de avtalsområden som inte omfattas av en ansökan om överprövning. Möjligen kan det finns situationer där detta är olämpligt eller till och med skulle strida mot upphandlingsreglerna.

Däremot kan det emellanåt vara otydligt vilka avtalsområden en ansökan om överprövning omfattar. I sådana fall borde domstolen eller den upphandlande myndigheten kunna begära att leverantören preciserar sin talan i målet i detta avseende. Detta är även av vikt för domstolen eftersom rättens avgörande i målet inte får gå utöver vad som yrkats i målet. Se bland annat 8 och 29 §§ förvaltningsprocesslagen.

En annan sak är om leverantörens ansökan om överprövning avser samtliga avtalsområden medan invändningarna mot upphandlingen endast avser ett eller flera men inte alla avtalsområden. I sådana fall kan domstolen enligt 20 kap. 8 § andra stycket lagen om offentlig upphandling (LOU) förordna att någon förlängd avtalsspärr inte längre ska gälla för de avtalsområden mot vilka leverantören inte riktat några invändningar. Detta är nog i praktiken mindre vanligt att domstolen häver den förlängda avtalsspärren på detta sätt om leverantören som ansökt om överprövning motsätter sig detta.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Henrik

Jurist

26 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.