Start

Kan man avbryta en del av en upphandling?

I en upphandling där 2 olika tjänster utvärderas och tilldelas var för sig men båda bygger på samma förfrågningsunderlag och med samma utvärderingsmodell, kan man avbryta endast 1 av de 2 delarna med förklaringen:

Erika

Publicerad 09 februari 2017

Hej Erika!

Det är möjligt att avbryta en upphandling avseende ett enskilt delområde, men en bedömning om det är frågan om ett separat delområde och om det finns sakligt godtagbara skäl får bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.

Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Vi kan därför inte bistå i en bedömning av vad som avses i det bifogade textavsnittet.

En ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten innan 10 dagar har gått från det att den upphandlande myndigheten med ett elektroniskt medel har skickat en underrättelse om beslutet och angett skälen för beslutet. Om underrättelsen har skickats på annat sätt än med ett elektroniskt medel till en eller flera anbudssökande eller anbudsgivare, ska en ansökan om överprövning ha kommit in till förvaltningsrätten innan 15 dagar har gått från det att underrättelsen skickades ut.

Läs mer
För rättsfall som berör avbrytande vid brister i upphandlingsdokumenten, se bland annat C-244/02 Kauppatalo Hansel, Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 1427-10, Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 6093-10, Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 93-12 och mål nr 1984-15.

Källhänvisningar
20 kap. 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – ansökan om överprövning av ett beslut att avbryta en upphandling.

Uppdaterad: den 16 augusti 2019

Med vänliga hälsningar

Anton

10 februari 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.