Start

Förnyad konkurrensutsättning i LUF

Hej,

Vad innebär egentligen punkt 2 i lagtexten i LUF?

"4 § Kontrakt som grundar sig på ramavtal får tilldelas med en förnyad konkurrensutsättning för de leverantörer som är parter i ramavtalet.
Vid en förnyad konkurrensutsättning ska den upphandlande enheten
1. ange en tidsfrist som är tillräcklig för att lämna anbud för varje särskilt kontrakt, och
2. tilldela varje enskilt kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det anbud som är ekonomiskt mest fördelaktigt enligt tilldelningskriterierna för ramavtalet."

Om jag vill teckna ett ramavtal med många leverantörer enbart baserat på att de uppfyller skall-krav på generell erfarenhet och generell kompetens och sedan vill göra en förnyad konkurrensutsättning och i den tilldela kontrakt baserat på specifik kompetens, specifik erfarenhet och pris, kan jag inte göra det då? Eftersom ramavtalet inte haft tilldelningskriteriet pris?

Eller menas att tilldelningskriterierna för den förnyade konkurrensutsättningen ska vara upptagna i ramavtalet? Men borde det då inte stå "ramavtalet"?

Camilla

Publicerad 10 februari 2017

Hej Camilla!

Det korta svaret är att bestämmelsen bör förstås på sådant sätt att anbuden ska utses på grundval av de tilldelningskriterier som anges i upphandlingsdokumenten till ramavtalet.

7 kap. 4 § andra stycket lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) har utformats på ett sätt så att det språkligt bättre ska överensstämmer med med 7 kap. 9 § andra stycket lagen om offentlig upphandling (LOU). Överväganden om detta finns i prop. 2015/16:195 s. 524.

I den bakomliggande bestämmelsen LUF-direktivet anges att den upphandlande enheten ska tilldela varje kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat in det bästa anbudet på grundval av tilldelningskriterierna i specifikationerna i ramavtalet (se artikel 51.2 i LUF-direktivet). I LOU-direktivet används däremot den något längre formuleringen tilldela varje kontrakt till den anbudsgivare som har lämnat det bästa anbudet på grundval av de tilldelningskriterier som anges i upphandlingsdokumenten för ramavtalet (se artikel 33.5 LOU-direktivet).

När direktivtexterna skrevs om till nationell lagtext har "tilldelningskriterier som anges i upphandlingsdokumenten för ramavtalet" förkortats till "tilldelningskriterier för ramavtalet", men det framstår inte som det skulle innebära någon egentlig förändring i förhållande till hur regleringen tidigare sett ut, i vart fall i LOU.

I övrigt kan det noteras att bestämmelserna om förnyad konkurrensutsättning i LUF inte är ett påbud och utesluter inte möjligheten att tilldela kontrakt på annat sätt (se prop. 2015/16:195 s. 523–524).

Med vänliga hälsningar

Anton

10 februari 2017 (Uppdaterat 29 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.