Start

Får man förhandla vid förnyad konkurrensutsättning?

Hej,

Jag undrar om det finns någon möjlighet att förhandla med de ramavtalsleverantörer som inkommit med avropssvar vid en förnyad konkurrensutsättning?

Eva Angström

Publicerad 16 mars 2017

Hej Eva,

Av författningskommentaren till 7 kap. 9 § lagen om offentlig upphandling (LOU) framgår följande:

Med skriftligt samråd i andra stycket 1 kan som regel inte förstås förhandlingar. LOU-direktivet innebär emellertid generellt utökade möjligheter, jämfört med 2004 års direktiv, att använda förhandlingar i upphandlingar. Förhandlat förfarande med föregående annonsering får bl.a. användas när den upphandlande myndighetens behov inte kan tillgodoses utan anpassning av lättillgängliga lösningar (se 5 kap. 5 §). Ett ramavtal kan exempelvis avse sådana varor eller tjänster som behöver anpassas efter användarens behov varför det förhandlande förfarandet kan ha använts vid ingåendet av själva ramavtalet. I ett sådant fall bör det vara möjligt att använda förhandlingar i samma utsträckning vid en förnyad konkurrensutsättning. Samrådet måste i alla händelser avse de villkor som angavs vid ingåendet av ramavtalet och de eventuella andra villkor som anges i något av upphandlingsdokumenten. Ramen för samrådet ges i 3 § andra stycket som anger att villkoren i kontrakt som grundar sig på ramavtalet inte får avvika väsentligt från villkoren i ramavtalet.” ( prop. 2015/16:195, s. 1015)
 
Det ska slutligen tilläggas att det saknas vägledande praxis i frågan om möjligheten att förhandla vid genomförandet av en förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att det är oklart vilket utrymme som finns att kunna använda förhandling i det läget.

Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

20 mars 2017

Vi planerar att genomföra en förnyad konkurrensutsättning på ramavtal för markarbeten för att tilldela en entreprenör. Vi misstänker anbudspriserna kan hamna på gränsen till, eller över, vad som ryms i vår budget. Går det att ange i förfrågningsunderlaget för den förnyade konkurrensutsättningen att vi isf kommer att förhandla med anbudsgivarna om innehållet i entreprenaden? Vi vill alltså "banta" entreprenaden om det är så att inkomna anbud inte ryms inom budget.

Åsa Andersson

8 oktober 2019

Hej Åsa,

Det framgår inte av din fråga om samrådet ni avser att genomföra avviker väsentligt från villkoren i ramavtalet. Nedan utgår vi ifrån att samrådet inte gör det.

Ovan noterar vi att det saknas vägledande praxis i frågan om möjligheten att förhandla vid genomförandet av en förnyad konkurrensutsättning vilket innebär att det är oklart vilket utrymme som finns att använda förhandling i ett samråd.

Det kan dock vara så att utrymmet att genomföra ett samråd i en förnyad konkurrensutsättning inte är större än vad som är möjligt i en förhandling i ett upphandlingsförfarande. Om det skulle vara möjligt att förhandla utgår vi ifrån att det framgår av ramavtalet vad som kan bli föremål för förhandling.

Läs om vad som är möjligt att förhandla om i ett upphandlingsförfarande i inlägget Vad får man förhandla om enligt LOU? i vår Frågeportal. Av det hänvisade inlägget framgår att det är de inlämnade anbuden som ska anpassas till upphandlingsdokumenten vid förhandlingen, och inte tvärtom. Det går därför inte att anpassa byggentreprenadens omfattning som framgår av upphandlingsdokumenten.

Med vänlig hälsning,

Gustav

10 oktober 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.