Start

Kan man överpröva ett avrop från ett ramavtal?

Hej

Kan man överpröva ett avrop från ett ramavtal?

Räknas avropet som en egen upphandling och vilka regler gäller då?

Kan man nå förlikning innan en överprövningsprocess träder in? Skulle det kunna ske inom avtalsspärren?

Sofie Gavatin

Publicerad 21 mars 2017

Hej Sofie,

Avrop från ramavtal där samtliga villkor är fastställda anses endast utgöra en tillämpning av avtalet och inte att ett nytt självständigt kontrakt ingås enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Det finns därför inte någon möjlighet att överpröva sådana avrop.

Om alla villkor inte är fastställda sker tilldelning genom förnyad konkurrensutsättning. En sådan tilldelning av ett kontrakt kan överprövas fram till dess att avtal har ingåtts. Vid förnyad konkurrensutsättning finns ingen skyldighet att tillämpa en avtalsspärr. Däremot kan den upphandlande organisationen tillämpa en frivillig avtalsspärr i syfte att skära av möjligheten för en leverantör att i ett senare skede kunna begära att avtalet ska ogiltigförklaras.

Förnyad konkurrensutsättning träffas även av underrättelseskyldigheten om tilldelningsbeslut eftersom förfarandet anses resultera i att ett kontrakt tilldelas.

Vad gäller din fråga om en eventuell förlikning är vi osäkra på vad som egentligen avses. Kontraktet ska tilldelas den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån de kriterier som framgår av ramavtalet och som tillämpats i den förnyade konkurrensutsättningen. Om någon leverantör anser att förfarandet på något sätt är felaktigt genomfört har leverantören alltså en möjlighet att antingen överpröva den förnyade konkurrensutsättningen eller ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En förlikningsprocess ligger således utanför den upphandlingsrättsliga ramen.

Källhänvisningar
  • Prop. 2006/07:128, s. 161 och 174 – ”tilldelning” i ramavtal med en enda leverantör innebär enbart en tillämpning av ramavtalet
  • 20 kap. 6 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör
  • 20 kap. 2 § andra punkten, 13 § punkten 2 samt 15 § punkten 1 LOU – bestämmelser hänförliga till frivillig avtalsspärr
  • 12 kap. 12 § LOU – tilldelningsbeslut.
Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

24 mars 2017 (Uppdaterat 18 oktober 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.