Start

Överprövning av avrop från ramavtal

Hej

Kan man överpröva ett avrop från ett ramavtal?

Räknas avropet som en egen upphandling och vilka regler gäller då?

Kan man nå förlikning innan en överprövningsprocess träder in? Skulle det kunna ske inom avtalsspärren?

Sofie Gavatin

Publicerad 21 mars 2017

Hej Sofie,

Vid avrop från ramavtal där samtliga villkor är fastställda anses avropen endast utgöra en tillämpning av avtalet och innebär inte ett nytt självständigt kontrakt enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Vid avrop där alla villkor inte är fastställda anses däremot innebära en tilldelning av ett upphandlingskontrakt.

En förnyad konkurrensutsättning kan överprövas fram till dess att avtal har ingåtts. Vid förnyad konkurrensutsättning finns ingen skyldighet att tillämpa en avtalsspärr. Däremot kan den upphandlande myndigheten tillämpa en frivillig avtalsspärr i syfte att skära av möjligheten för en leverantör att i ett senare skede kunna begära att avtalet ska ogiltigförklaras.

Förnyad konkurrensutsättning träffas även av underrättelseskyldigheten om tilldelningsbeslut eftersom förfarandet anses resultera i att ett kontrakt tilldelas.

Vad gäller din fråga om en eventuell förlikning är vi osäkra på vad som egentligen avses. Kontraktet ska tilldelas den leverantör som har lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån de kriterier som framgår av ramavtalet och som tillämpats i den förnyade konkurrensutsättningen. Om någon leverantör anser att förfarandet på något sätt är felaktigt genomfört har leverantören alltså en möjlighet att antingen överpröva den förnyade konkurrensutsättningen eller ansöka om överprövning av avtalets giltighet. En förlikningsprocess ligger således utanför den upphandlingsrättsliga ramen.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 6 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en upphandling får inte överprövas efter det att avtal har slutits mellan den upphandlande myndigheten och en leverantör
  • 20 kap. 2 § andra punkten, 13 § punkten 2 samt 15 § punkten 1 LOU – bestämmelser hänförliga till frivillig avtalsspärr
  • 12 kap. 12 § LOU – tilldelningsbeslut.
Uppdaterad: den 26 juni 2019
 

Med vänlig hälsning

Mattias

Upphandlingsjurist

24 mars 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.