Start

När måste den upphandlande myndigheten meddela en utesluten leverantör?

Publicerad 24 mars 2017
Hej

Vi undrar om uteslutande enligt LOU (2016:1145),13 kap. 7 § som säger;
"7 § En upphandlande myndighet kan när som helst under en  upphandling utesluta en leverantör från att delta i  upphandlingen, om det visar sig finnas grund för uteslutning.
   En upphandlande myndighet ska snarast underrätta en  leverantör skriftligen om beslutet och skälen för det."

Är det så att vi direkt när en grund för uteslutande uppstår att vi måste meddela leverantören detta (och ge denna chans att yttra sig i frågan enligt 13 kap 4§.) eller räcker det att i samband med tilldelningsbeslutet även fatta beslutet om uteslutande och där delge leverantören om grund för uteslutande? Detta då det är först då vi tar ett officiellt beslut eller måste detta göras innan?

Vilken skyldighet har vi?

Linnea Pettersson

Publicerad 24 mars 2017

Hej Linnea,

Som framgår av lagtexten så kan uteslutningen av en leverantör ske när som helst under upphandlingens gång, om det föreligger en grund för uteslutning. Detta är en rimlig utgångspunkt eftersom det i en enskild upphandling kan vara så att den upphandlande myndigheten först i ett sent skede får kännedom om att grund för uteslutning eventuellt föreligger, se även prop. 2015/16:195 s. 742–743.

I de förenade målen C-21/03 och C-34/03 Fabricom anges att ett fördröjt beslut från den upphandlande myndigheten, det vill säga att om myndigheten känner till att det föreligger grund för uteslutning och väntar med ett beslut att utesluta en leverantör till ett sent skede i upphandlingsprocessen kan det innebära att leverantören går miste om möjligheten att utöva sina gemenskapsrättsliga rättigheter (se i de förenade målen punkterna 42–45).

Med detta sagt finns det alltså ingen tydlig tidpunkt för när beslutet om uteslutning senast måste meddelas till berörd leverantör. Frågan kan också betraktas ur ett lämplighetsperspektiv. Eftersom berörd leverantör ska ges tillfälle att yttra sig innan beslutet fattas (enligt 13 kap. 4 § LOU, se även Kammarrätten i Göteborg dom i mål nr 2375–18) kan det finnas skäl att genomföra en sådan utredning innan beslut om tilldelning meddelas anbudsgivarna och eventuella anbudssökanden. Det är dock upp till varje upphandlande myndighet att avgöra hur man hanterar denna fråga.

Med vänlig hälsning

Mattias

27 mars 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Gäller paragrafen även när en Anbudsgivare/-sökande "utesluts" på grund av bristande uppfyllande av ska-krav eller kvalificeringskrav? Eftersom 13 kap. 7 § ligger just i kapitlet om uteslutning på grund av uteslutningsgrunderna, tolkar jag det som att lagen skiljer på uteslutning på grund av uteslutningsgrunderna och uteslutning på grund av annat, och att det därför inte finns denna skyldighet om anbudet på annat sätt förkastas.

Mattias

28 mars 2017

Hej igen!

Dessa regler gäller endast när en upphandlande myndighet utesluter en leverantör enligt 13 kap. LOU. (Jag är medveten om att man emellanåt även i andra fall talar om "uteslutning" - själv använder jag då hellre uttrycket "förkastande" för att undvika missförstånd.)

Henrik

Jurist

29 mars 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.