Start

Omfattas samarbeten mellan koncernbolag av frivilliga uteslutningsgrunden 13 kap. 3 § punkten 4 LOU

Publicerad 13 juni 2017
Hej!

Kan den rubricerade bestämmelsen, enligt er mening, innebära hinder även för koncernbolag att samarbeta?

Enligt traditionella konkurrensregler är ju samarbete mellan koncernbolag normalt inte förbjudet, trots att samarbetet skulle ha varit det om bolagen inte varit i koncernförhållande med varandra. Frågan gäller särskilt situationen då koncernbolagen är helägda av samma moderbolag, dvs. koncernbolagen är "helsystrar". Kan det göras en annan bedömning enligt LOU än enligt konkurrenslagen?

Vänliga hälsningar
"Rasmus"

Rasmus

Publicerad 13 juni 2017

Hej,

Bestämmelserna i 13 kap. 3 § punkten 4 LOU tar sikte på situationer där en leverantör har ingått en överenskommelse med en eller flera andra leverantörer i syfte att snedvrida konkurrensen. För punktens tillämpning är det tillräckligt att syftet med överenskommelsen är att snedvrida konkurrensen. Regleringen förutsätter alltså inte att syftet faktiskt också har uppnåtts. Ett exempel på en överenskommelse som skulle kunna medföra uteslutning är anbudskarteller, dvs. samarbeten mellan leverantörer avseende deltagande och/eller utformning av anbud i upphandlingar.

Det stämmer att samarbeten mellan företag som ingår i samma ekonomiska enhet (till exempel inom en koncern) normalt sett inte bryter mot förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete enligt 2 kap. 1 § konkurrenslagen (2008:579).

Vad gäller din fråga om bestämmelsen 13 kap. 3 § punkten 4 LOU även kan omfatta samarbeten mellan koncernbolag får rättsläget betraktas som oklart. Bestämmelsen tar inte hänsyn till vilken organisatorisk koppling leverantörerna har i förhållande till varandra. Upphandlingsmyndigheten har därför svårt att se varför bestämmelsen i LOU inte skulle vara tillämplig om två koncernbolag har träffat en överenskommelse i syfte att snedvrida konkurrensen i en upphandling. Förvaltningsrätten har även vid ett tillfälle uttalat att bestämmelsen kan omfatta överenskommelser som ingåtts mellan koncernbolag.

Vi kan inte ta ställning till er fråga om bedömningen avseende koncernbolag skiljer sig mellan bestämmelserna i LOU och konkurrenslagen eftersom vi bedömer rättsläget som oklart. Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för det konkurrensrättsliga och upphandlingsrättsliga området. De kan eventuellt hjälpa er gällande denna fråga. Här hittar ni Konkurrensverkets frågeforum.

I slutändan är det ytterst upp till rättstillämpningen, det vill säga domstolarna, att avgöra om en överenskommelse mellan koncernbolag i det enskilda fallet utgör ett tillräckligt skäl till att utesluta en leverantör från att delta i en upphandling.

Källhänvisningar
Förvaltningsrätten i Stockholms dom i mål nr 15167-17 – enligt förvaltningsrättens bedömning omfattar uteslutningsgrunden i 13 kap. 3 § 4 LOU, i avsaknad på uttryckligt undantag, även sådana överenskommelser som ingåtts mellan koncernbolag under förutsättning att upphandlande myndighet har tillräckliga indikationer på att sådan överenskommelse ingåtts i syfte att snedvrida konkurrensen.

Med vänliga hälsningar,

Gustav

14 juni 2017 (Uppdaterat 22 december 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.