Start

Får en anbudsgivare lämna in en ny ansökan om överprövning under förlängd avtalsspärr?

Publicerad 06 september 2017
Hej

En leverantör ansöker om överprövning i förvaltningsrätten. Förlängd avtalsspärr gäller i och med att en ansökan om överprövning har inkommit till rätten. Förvaltningsrätten avslår senare anbudsgivarens yrkanden. Anbudsgivaren ansöker då om prövningstillstånd och interimistiskt beslut hos kammarrätten. Kammarrätten beviljar interimistiskt beslut men avslår kort därefter ansökan om prövningstillstånd.

Frågan är om anbudsgivaren, efter att kammarrätten har avslagit ansökan om prövningstillstånd (men alltså beviljat interimistiskt beslut), har rätt att lämna in en ny ansökan om överprövning till förvaltningsrätten inom 10 dagar efter att kammarrättens beslut att neka prövningstillstånd?

Eller måste anbudsgivaren alltid lämna in en ansökan om överprövning inom 10 dagar efter att tilldelningsbeslutet meddelats elektroniskt för att förvaltningsrätten inte ska avslå den nya ansökan om överprövning?

MH

Publicerad 06 september 2017

Hej MH,

En ansökan om överprövning av en upphandling ska ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en avtalsspärr enligt tilldelningsbeslut eller avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering.

Har tilldelningsbeslutet skickats med elektroniska medel gäller att ansökan om överprövning normalt sett ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tio dagar från det att underrättelsen om tilldelningsbeslut skickades ut. Om en upphandlande myndighet i underrättelsen har angett en längre avtalsspärr än den föreskrivna minimifristen gäller istället den tidsfristen.

Bestämmelserna om förlängd avtalsspärr, interimistiskt beslut och om tiodagarsfrist är andra bestämmelser än de som nämns ovan. Dessa bestämmelser finns till som skydd för de leverantörer som skickat in ansökan om överprövning innan avtalsspärren enligt stycket ovan gått ut. Reglerna syftar till att ge dessa leverantörer möjlighet att få sin sak prövad i högre instans (kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen). De innebär alltså inte en förlängd avtalsspärr för nya ansökningar om överprövning.

Källhänvisningar
  • 20 kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en ansökan om överprövning av en upphandling ha kommit in till förvaltningsrätten före utgången av en sådan avtalsspärr som avses i 20 kap. 1 eller 3 §§ LOU
  • 20 kap. 1 § LOU – avtalsspärr efter tilldelningsbeslut
  • 20 kap. 3 § LOU – avtalsspärr vid annons om avsikt att tilldela kontrakt utan föregående annonsering
  • 20 kap. 11 § LOU – tidsfrister för ansökan om överprövning av en upphandling
  • 20 kap. 8 § LOU – förlängd avtalsspärr
  • 20 kap. 9 § LOU – interimistiskt beslut vid överprövning av en upphandling
  • 20 kap. 10 § LOU – tiodagarsfrist.
Uppdaterad: den 19 september 2019

Med vänlig hälsning,

Petter

06 september 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.