Start

Måste man kräva en sanningsförsäkran vid direktupphandling?

Hej,

Ni har tidigare tillsammans med Polismyndigheten tagit fram en skrivelse där ni rekommenderar att sanningsförsäkran bör användas istället för belastningsregisterutdrag. Gäller detta krav på sanningsförsäkran/belastningsregisterutdrag  även för direktupphandling med resp. utan dokumentationskrav. Alltså att detta alltid ska kontrolleras?

Susanne

Publicerad 07 september 2017

Hej Susanne!

Vid direktupphandling finns ingen skyldighet för den upphandlande myndigheten att utreda om leverantören enligt dom som fått laga kraft är dömd för brott enligt något av brotten som anges i 13 kap. 1 § lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det finns dock inget hinder för myndigheten att utreda detta. En sådan utredning kan vara lämplig om den upphandlande myndigheten exempelvis får indikationer på att grund för uteslutning föreligger. Vid en sådan utredning kan 15 kap. 7–9 §§ LOU tillämpas.

Den upphandlande myndighetens skyldighet att dokumentera genomförandet av en direktupphandling vars värde överstiger 100 000 kronor framgår av 19 a kap. 11 § LOU. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att motivera den upphandlande organisationens beslut under upphandlingens samtliga skeden. Vägledning om vad som bör omfattas av dokumentationen för att den ska anses tillräcklig kan hämtas från förarbetena. Följande uppgifter bör enligt förarbetena framgå:
 • den upphandlande myndighetens namn och organisationsnummer
 • föremålet för direktupphandling
 • hur konkurrensen togs till vara (annonsering eller tillkännagivande på myndighetens webbplats)
 • vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud
 • vilken leverantör som tilldelades kontraktet
 • leverantörens organisationsnummer
 • det viktigaste skälet för tilldelningen
 • avtalets uppskattade värde samt tidpunkten för kontraktets genomförande eller kontraktets löptid.
Dokumentationsplikten har därför ingen betydelse för myndighetens skyldighet att utreda om leverantören enligt dom som fått laga kraft är dömd för brott.

Källhänvisningar
 • 19 a kap. 11 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – dokumentationskrav om värdet av upphandlingen överstiger 100 000 kronor
 • prop. 2021/22:5 s. 167 – allmänt om dokumentationskravet vid direktupphandlingar
 • prop. 2015/16:195 s. 1149 – vilka uppgifter som ett minimum bör omfattas av dokumentationskravet.
Med vänlig hälsning,

Frida

Upphandlingsjurist

08 september 2017 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.