Start

Längsta tillåtna avtalstider med optioner enligt LUF

Publicerad 05 oktober 2017
Hej,

vi ska hjälpa en av våra kunder att upphandla säkerhetstjänster inom LUF. Är det möjligt att ha följande avtalstid 2+1+1+1+1+1+1 det vill säga max 8 år oavsett vilken kontraktsform? Eller gäller avtalstiden endast vid tecknande av ramavtal?

Anders

Publicerad 05 oktober 2017

Hej Anders,

Tillåten löptid för ramavtal
Ett ramavtal som upphandlas enligt lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) får som utgångspunkt löpa i maximalt åtta (8) år, inklusive options- och förlängningsklausuler. Ett ramavtal får löpa under längre tid än åtta år endast om det finns särskilda skäl.

Tillåten löptid för andra typer av avtal än ramavtal 
För andra typer av avtal än ramavtal, det vill säga kontrakt, finns det ingen längsta tillåtna avtalstid reglerad i lagstiftningen.

EU-domstolen har i en dom dock uttalat att det är främmande för regelverket att offentliga kontrakt ingås för obestämd tid i offentlig upphandlingI en senare dom har EU-domstolen uppgett att starka skäl, däribland upprätthållandet av konkurrensen, talar för att tilldelning av koncessioner (som i detta fall var aktuellt) för att en obegränsad tid inte är förenligt med EU:s rättsordning.

I förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) anges även att ett kontrakt innebär en marknadsintervention och att vad som är en acceptabel löptid för ett visst kontrakt därför ytterst får avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas. Någon liknande skrivning finns inte när kontrakt enligt LUF behandlas. Rimligen borde samma resonemang gälla för kontrakt enligt LUF.

En annan aspekt av avtal som löper under mycket lång tid är att villkoren i sådana avtal i många fall löper en större risk att förändras på ett sådant sätt att avtalet blir att betrakta som ett nytt avtal som måste bli föremål för en annonserad konkurrensutsättning enligt reglerna i upphandlingslagstiftningen.

Sammanfattningsvis bör ett upphandlat kontrakt av såväl legala, praktiska och affärsmässiga skäl alltid vara tidsbegränsat.

Angående din fråga om förlängningsklausuler får vara längre än grundavtalet hänvisar vi till inlägget Får förlängningsklausulen löpa längre den initiala avtalstiden? i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 7 kap. 2 § lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) – ett ramavtal enligt LUF får löpa under längre tid än åtta år endast om det finns särskilda skäl.
  • C‑454/06 Pressetext och C-451/08 Helmut Muller – domar från EU-domstolen om kontrakt på obestämd tid.
  • prop. 2015/16:195 s. 515 – en acceptabel löptid för ett visst kontrakt får ytterst avgöras vid en proportionalitetsbedömning i förhållande till vad det är som anskaffas.
Med vänlig hälsning,

Gustav

06 oktober 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

OBS! Den 28 september är vår Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling.