Start

Ska beräkningen av inköp av samma slag göras per organisationsnummer, verksamhet eller koncern?

Många kommuner har kommunala bolag och en del har indelningar i stadsnämnder som sköter verksamheterna. När sammanräkningen för inköp av samma slag ska göras behöver man då ta reda på vad andra verksamheter och/eller bolag i koncernen eventuellt köper in eller räcker det att se till den egna verksamheten eller bolagets inköp för att avgöra om något kan direktupphandlas?

Johnny

Publicerad 07 oktober 2017

Hej Johnny,

Vid beräkning av värdet av en upphandling ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret.

Av författningskommentaren framgår att detta avser direktupphandlingar gjorda inom den upphandlande myndighetens samtliga avdelningar. Detta gäller även om en avdelning är en separat operativ enhet hos myndigheten som enligt 5 kap. 4 § lagen om offentlig upphandling (LOU) får beräkna tröskelvärdet särskilt. Enheten ska därför beakta direktupphandlingar gjorda av hela myndigheten när den avgör om en direktupphandling får göras. Även i äldre förarbeten nämns att den upphandlande myndigheten måste ha kontroll över vilka upphandlingar som görs inom myndighetens samtliga avdelningar för att säkerställa att direktupphandlingsgränsen inte överskrids.

Det är inte helt lätt att ge ett omedelbart svar vart gränsen går. Den verksamhet som bedrivs får i regel bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Att två avdelningar har samma organisationsnummer talar naturligtvis för att de tillhör samma myndighet. Att detsamma skulle gälla för olika bolag inom en koncern är nog inte lika sannolikt.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 8 § tredje stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - vid beräkningen av upphandlingens värde ska den upphandlande myndigheten beakta direktupphandlingar av samma slag gjorda av myndigheten under räkenskapsåret
  • prop. 2015/16:195 s. 1142 - den upphandlande myndigheten ska beakta direktupphandlingar från myndighetens samtliga avdelningar
  • prop. 2009/10:180 s. 293 - den upphandlande myndigheten ska ha kontroll över vilka upphandlingar som genomförs inom myndighetens samtliga avdelningar för att inte överskrida direktupphandlingsgränsen. 
Med vänliga hälsningar,

Johan

09 oktober 2017 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.