Start

Är det tillåtet att teckna tillsvidareavtal enligt LOV?

Publicerad 31 oktober 2017
Hej,

Är det rätt att inte sätta något slutdatum på en upphandling enligt LOV?

I stället skriva att det gäller tills någon av parterna säger upp, är det ok?

Åse Bengtsson

Publicerad 31 oktober 2017

Hej Åse!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att inte sätta ett slutdatum på ett avtal som den upphandlande myndigheten träffar med en leverantör enligt lagen om valfrihetssystem (LOV), det vill säga att ingå ett tillsvidareavtal.

Rättsläget är något oklart vad gäller tillåtligheten av att teckna tillsvidareavtal avseende valfrihetssystem. I dagsläget är det vanligt förekommande med tillsvidareavtal i praktiken.

LOV innehåller inga bestämmelser om avtalstidens längd. I förarbetena framgår att det följer av kravet på likabehandling och icke-diskriminering att ett avtal ska konkurrensutsättas med jämna mellanrum. Detta innebär att det inte är möjligt att ha tillsvidareavtal.

Samtidigt uttalas i samma avsnitt i förarbetena att avtalstidens längd har inte lika stor betydelse i ett valfrihetssystem enligt LOV som i en upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). När avtalstiden är på väg att löpa ut kan leverantören skicka in en förnyad ansökan om att få delta i valfrihetssystemet. Om leverantören uppfyller kraven godkänns denne och kontrakt tecknas mellan parterna.

Frågan om avtalstidernas längd har varit föremål för domstolsprövning enligt LOU. I dessa fall har avtalstider för ramavtal på fem till åtta år ansetts motiverade inom hälso- och sjukvårdsområdet sett till investeringsbehov och med hänsyn till kontinuitet i vården.

Mot bakgrund av skälen om investeringsbehov och kontinuitet samt främjandet av långvariga relationer mellan beställare och utförare kan det argumenteras för att långa eller rent av obegränsade avtalstider skulle kunna vara motiverade. Till skillnad från LOU, där för långa avtal skapar en konkurrenshämmande inlåsningseffekt, sker konkurrensen i ett valfrihetssystem varje dag genom den enskildes rätt att välja. Nya leverantörer kan ständigt tillkomma och ett synsätt kan därför vara att det ses som att konkurrens råder oavbrutet.

I avvaktan på att frågan prövas av domstol är därför tillåtligheten av tillsvidareavtal inom LOV något oklar.

Om en upphandlande myndighet väljer att teckna tillsvidareavtal är det dock av yttersta vikt att avtalet innehåller en möjlighet till uppsägning, där det framgår under vilka omständigheter som avtalet kan sägas upp och vilken uppsägningstid som ska iakttas.

Källhänvisningar
  • lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) – lagen om valfrihetssystem
  • prop. 2008/09:29 s. 76 – det följer av kravet på likabehandling och icke-diskriminering att ett avtal ska konkurrensutsättas med jämna mellanrum. Detta innebär att det inte är möjligt att ha tillsvidareavtal enligt LOV.
Uppdaterad: den 15 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Johan

01 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.