Start

Måste en försvarsmakt upphandla som vanligt?

Hej.

Kan en försvarsmakt inom EU göra avsteg ifrån upphandlingsdirektivet?

Gunnar Malmström

Publicerad 17 november 2017

Hej,

Vi tolkar din fråga som att du undrar om man som försvarsmakt kan undantas från den generella upphandlingsplikt som följer av respektive upphandlingslag.

En upphandlande myndighet eller enhet kan inte undantas från upphandlingsplikten enbart på grund av att den bedriver försvarsverksamhet. Däremot kan det som en försvarsmakt upphandlar i vissa fall ha en sådan karaktär att det ska undantas från upphandlingsplikten, med hänvisning till att upphandlingen rör rikets väsentliga säkerhetsintressen. Detta undantag ska dock tolkas restriktivt, och som utgångspunkt ska det som en försvarsmakt köper upphandlas i enlighet med tillämplig upphandlingslag.

När det gäller upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader på försvars- och säkerhetsområdet ska lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) i många fall tillämpas. Så är bland annat fallet vid upphandling av
  1. militär utrustning
  2. utrustning av känslig karaktär
  3. byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till den utrustning som avses i 1 och 2, eller 
  4. byggentreprenader och tjänster särskilt avsedda för militära syften eller byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär.
Avslutningsvis kan det noteras att ett fåtal tjänster i vissa fall undantas helt från upphandlingslagarnas tillämpningsområde. Detta gäller bland annat vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara.

Källhänvisningar
  • artikel 346 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) – undantag från upphandlingsplikten på grund av att upphandlingen rör rikets väsentliga säkerhetsintressen
  • prop. 2010/11:150, s. 140 – undantaget för upphandling som rör rikets väsentliga säkerhetsintressen ska tolkas restriktivt
  • 1 kap. 2 § lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) – LUFS:s tillämpningsområde
  • 3 kap. 26 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – undantag för vissa tjänster inom områdena civilt försvar, räddningstjänst eller förebyggande av fara.
Uppdaterad: den 27 november 2019

Med vänliga hälsningar,

Linnea

Jurist

20 november 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.