Start

Vilka underleverantörer ska lämna en egen separat egenförsäkran?

Hej,

Vad menas med frågan "Deltar den ekonomiska aktören i upphandlingsförfarandet tillsammans med andra aktörer" i del II i ESPD-formuläret? Kan "andra aktörer" vara andra koncernbolag och underleverantörer som indirekt medverkar till fullgörandet av kontraktet?

Hur förhåller sig detta till möjligheten att åberopa andra företags (underleverantörers) kapacitet?

Vilka av leverantörerna jag samarbetar med ska lämna in en egenförsäkran?

Leverantören

Publicerad 27 november 2017

Hej!

Grupper av leverantörer får delta i upphandlingar genom att lämna ett gemensamt anbud eller gemensamt ansöka om att få delta. Det är detta som avses med frågan du hänvisar till i ESPD-formuläret Del II. Frågan ska besvaras med JA om leverantören deltar i upphandlingen tillsammans med någon eller några andra leverantör på detta sätt. Vid ett sådant gemensamt deltagande i upphandlingen ska samtliga leverantörer ge in en separat egenförsäkran.

Information om att en leverantör avser att åberopa kapacitet hos ett annat företag eller annars avser använda underleverantörer ska inte anges här. Observera att ESPD-systemet endast omfattar underleverantörer vars kapacitet åberopas i en upphandling. En separat egenförsäkran för dessa företag måste därför i relevanta delar fyllas i och ges in, alternativt kan alla nödvändiga bevis ges in tillsammans med anbudet eller anbudsansökan, om leverantören i ESPD-formuläret Del II C angett att den förlitar sig på sådana enheters kapacitet.

Övriga underleverantörer omfattas inte av ESPD-systemet. Om den upphandlande myndigheten uttryckligen begär att leverantörerna ska lämna vissa uppgifter om planerade underleverantörer för att fullgöra kontraktet men vars kapacitet leverantören inte förlitar sig på ska dessa anges i ESPD-formuläret Del II D. Sådana underleverantörer ska inte fylla i och ge in en separat egenförsäkran.

Källhänvisningar
  • 4 kap. 5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – en grupp av leverantörer får delta i en upphandling
  • 15 kap. 1 § andra stycket LOU – om leverantören åberopar andra företags kapacitet, ska leverantörens försäkran åtföljas av en särskild försäkran för vart och ett av de företag vars kapacitet åberopas
  • 17 kap. 6–7 §§ LOU – uppgifter om planerade underleverantörer för att fullgöra kontraktet.
Uppdaterad: den 16 december 2019

Upphandlingsmyndigheten

27 november 2017

Hej, jag har en följdfråga här:

Ni skriver i svaret: "En separat egenförsäkran för dessa företag måste därför i relevanta delar fyllas i och ges in..."

Vad avses med "i relevanta delar"? Kan ett företag var kapacitet en anbudsgivare åberopat bryta ut utvalda delar ur en ESPD?

Ponera att anbudsgivaren själv uppfyller alla kvalificeringskrav avseende teknisk och yrkesmässig kapacitet men behöver stöd från ett externt företag för att uppfylla ett krav avseende årlig omsättning. Kan företaget vars kapacitet åberopas bara fylla i en ESPD avseende det relevanta ekonomiska kravet då och hur går det i så fall till?

Tack på förhand!

Bo

04 mars 2018

Hej Bo,

Ja, en underleverantör vars kapacitet leverantören åberopar behöver endast fylla i relevanta delar av ESPD-formuläret. Med detta avses att irrelevanta delar inte behöver fyllas i.

I ditt exempel skulle underleverantören inte behöva fylla i uppgifter under del IV, avsnitt C (Teknisk och yrkesmässig kapacitet). Orsaken till det är att leverantören inte har åberopat underleverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Det vore således irrelevant för underleverantören att fylla i denna del av ESPD-formuläret. En annan irrelevant del för underleverantören att fylla i är Del II, avsnitt C. Orsaken till det är att en underleverantör inte får åberopa sina underleverantörers kapacitet.

En underleverantör vars kapacitet leverantören åberopar ska däremot fylla i ett flertal andra relevanta delar av ESPD-formuläret. Till exempel ska underleverantören alltid fylla i del II, avsnitt A och B och del III (detta framgår uttryckligen av standardformuläret för ESPD-formuläret).

Uppdaterad: den 16 december 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

06 mars 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.