Start

Kan en leverantör uteslutas under ramavtalets löptid?

Hur ska vi hantera en leverantör vid en förnyad konkurrensutsättnings som under ramavtalets löptid blir dömd för brott / begår allvarligt fel i yrkesutövningen enligt LOU.

Ska vi ta ställning till de frivilliga uteslutningsgrunderna vid avrop?

Ramavtalet tecknades enligt gamla LOU.

Niklas Andersson

Publicerad 01 december 2017

Hej!

I gamla lagen om offentlig upphandling (gamla LOU) fanns inget krav på att en upphandlande myndighet vid en förnyad konkurrensutsättning var tvungen att kontrollera den vinnande leverantören genom att begära in bevis avseende de obligatoriska uteslutningsgrunderna. Redan enligt gamla LOU kunde dock en upphandlande myndighet inte bortse från information som den fått in på andra sätt, till exempel från konkurrerande leverantörer. Om den ingivna informationen visar att en obligatorisk uteslutningsgrund finns avseende en leverantör kan den inte tilldelas kontraktet efter den förnyade konkurrensutsättningen.

I nu gällande lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller att den upphandlande myndigheten ska kontrollera den leverantör som myndigheten avser att tilldela kontraktet vid en förnyad konkurrensutsättning. Om den avropande redan har tillgång till bevisen för leverantören så behöver myndigheten inte begära in nya bevis, om det inte finns anledning att begära in nya bevis. Om den ingivna informationen visar att en obligatorisk uteslutningsgrund finns avseende en leverantör kan den inte tilldelas kontraktet efter den förnyade konkurrensutsättningen.

Om leverantören kan uteslutas helt från själva ramavtalet är en avtalsrättslig fråga vilken är möjlig att reglera i det bakomliggande ramavtalet. I sammanhanget bör noteras att det enligt LOU finns en skyldighet att avtalsrättsligt skapa en möjlighet att avsluta ett kontrakt eller ramavtal om leverantören vid tidpunkten för beslutet att tilldela kontraktet eller att ingå ramavtalet befann sig i någon av de situationer som avses i 13 kap. 1 § LOU och borde ha uteslutits från upphandlingen enligt den bestämmelsen.

De frivilliga uteslutningsgrunderna är som utgångspunkt frivilliga att använda om inget annat angetts i upphandlingsdokumenten.

Källhänvisningar
  • 15 kap. 2–5 §§ lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bevis och kompletterande dokument
  • 17 kap. 17 § punkten 2 LOU – avslutande av kontrakt och ramavtal.
Uppdaterad: den 18 december 2019

Med vänlig hälsning,

Robin

04 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.