Start

Hur fungerar ESPD-systemet i förhållande till DIS?

Fråga från publiken vid Upphandlingsmyndighetens konferens 2017.

Upphandlingsmyndigheten

Publicerad 05 december 2017

Hej!

Dynamiska inköpssystem (DIS) omfattas av ESPD-systemet. Detta innebär att en leverantör har en rättighet att använda sig av en egenförsäkran för att ta sig igenom leverantörsprövningen. Ur skyldigheten att godta en egenförsäkran följer att den upphandlande myndigheten måste möjliggöra inlämnande av en egenförsäkran genom att tillhandahålla ett ESPD-formulär, läs mer om vad detta innebär i vår vägledning ESPD-systemet på sidorna 21–23. Den upphandlande myndigheten kan när som helst under ett dynamiskt inköpssystems löptid begära att de leverantörer som använt sig av en egenförsäkran uppdaterar denna inom fem arbetsdagar från det att begäran skickades.

Eftersom ett dynamiskt inköpssystem kan ha så pass kort tidsfrist för att komma in med anbud som 10 dagar är det möjligt att täcka snabbt uppkomna behov. Om en leverantör som tagit sig igenom leverantörsprövningen med hjälp av en egenförsäkran vinner en utvärdering riskerar dock processen med att begära in och kontrollera den leverantörens bevis avseende leverantörsprövningen att fördröja tilldelningen. För att undvika en sådan situation kan en upphandlande myndighet använda sig av sin frivilliga möjlighet att när som helst under ett upphandlingsförfarande begära in bevis. Om en sådan begäran gått till alla leverantörer som använt sig av en egenförsäkran redan innan inbjudan för det aktuella avropet gått ut kommer den upphandlande myndigheten redan att ha tillgång till bevisen. Om en upphandlande myndighet redan har tillgång till bevisen behöver myndigheten inte begära in dem i samband med avropet. Skulle dock en leverantörs bevis under ett dynamiskt inköpssystems löptid av någon anledning bli inaktuella måste myndigheten begära in nya.

Observera att reglerna avseende dynamiska inköpssystem vid upphandling under tröskelvärdena samt av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, det vill säga icke-direktivstyrda upphandlingar, till viss del är friare än reglerna i 8 kap. lagen om offentlig upphandling (LOU). Till exempel så behöver inte
  • ändringar av dynamiska inköpssystemets löptid giltighetstid anmälas till EU-kommissionen
  • tidsfristen för att komma in med de inledande anbudsansökningar vid uppstartandet av dynamiska inköpssystemet vara minst 30 dagar (tidsfristen måste dock alltid vara skälig i förhållande till dynamiska inköpssystemets komplexitet)
  • tidsfristen att för att komma in med anbud under dynamiska inköpssystemets löptid vara minst 10 dagar (tidsfristen måste dock alltid vara skälig i förhållande till det aktuella avropets komplexitet).
Källhänvisningar
  • 8 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – den upphandlande myndigheten kan när som helst under ett dynamiskt inköpssystems löptid begära att de leverantörer som använts sig av en egenförsäkran uppdaterar denna inom fem arbetsdagar från det att begäran skickades
  • 15 kap. 3 § LOU – för att undvika fördröjning efter sista anbudsdag kan en upphandlande myndighet innan dess använda sig av möjligheten att när som helst under ett upphandlingsförfarande begära in bevis
  • 15 kap. 5 § punkten 2 LOU – om en upphandlande myndighet redan har tillgång till bevisen behöver myndigheten inte begära in dem
  • 19 kap. LOU – bestämmelser om icke-direktivstyrd upphandling.
Med vänlig hälsning,

Robin

08 december 2017 (Uppdaterat 17 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.