Start

När ska en upphandlande myndighet meddela att ett anbud förkastas?

Hej!

Vid vilken tidpunkt ska upphandlade myndigheten upplysa anbudsgivare om diskvalificering på grund av bristande ska-kravuppfyllnad?

Tack på förhand!

Irena Hennvall

Publicerad 07 december 2017

Hej Irena,

Meddelande om förkastande av anbud innan tilldelningsbeslut
I lagen om offentlig upphandling (LOU) finns ingen uttrycklig skyldighet att upplysa anbudsgivare om beslutet att förkasta anbudsgivarens anbud vid tidpunkten för beslutet. En annan sak är att den upphandlande myndigheten på begäran av en leverantör ska lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats.

Även om det inte finns någon skyldighet att kommunicera ett beslut om att förkasta ett anbud kan det av praktiska skäl vara lämpligt att informera de leverantörer vars anbud förkastas i ett så tidigt skede som möjligt. Befarar den upphandlande myndigheten att den berörda leverantören kommer att ansöka om överprövning är det naturligtvis bättre att leverantören uppmärksammas om att anbudet förkastas i ett så tidigt skede som möjligt. Om det inte sker kommer leverantören ändå att bli medveten om att så är fallet när den meddelas att den inte är den vinnande leverantören. Genom att kommunicera beslutet i ett så tidigt skede som möjligt minskar alltså risken för förseningar i ett senare skede i upphandlingsprocessen.

Uteslutning av leverantör ska snarast meddelas
Särskilda regler gäller vid beslut om uteslutning av leverantör enligt 13 kapitlet i LOU. En upphandlande myndighet ska, innan den beslutar att utesluta en leverantör, ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning. En upphandlande myndighet kan när som helst under en upphandling utesluta en leverantör från att delta i upphandlingen, om det visar sig finnas grund för uteslutning. En upphandlande myndighet ska snarast underrätta en leverantör skriftligen om beslutet och skälen för det.

Särskilda regler gäller vid upphandling av koncessioner enligt LUK

Vid upphandling av koncessioner enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) är saken annorlunda. Till skillnad från vad som gäller enligt LOU ska dels namnet på den utvalda leverantören anges redan i beslutsunderrättelsen, dels att skälen för förkastande av anbudsansökningar och anbud ska lämnas till de berörda leverantörerna utan att dessa behöver begära det.

Källhänvisningar
  • 12 kap. 13 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – på begäran av en leverantör ska den upphandlande myndigheten lämna upplysningar om skälen för att leverantörens ansökan har avslagits eller anbud förkastats
  • Arrowsmith, Sue, The Law of Public and Utilities Procurement, 3 uppl., s. 1345 – det är bättre att leverantören uppmärksammas om att anbudet förkastas i ett så tidigt skede som möjligt
  • 13 kap. 4 § LOU – ge leverantören tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över de omständigheter som enligt myndigheten utgör skäl för uteslutning
  • 13 kap. 7 § LOU – en upphandlande myndighet ska snarast underrätta en leverantör skriftligen om beslutet om uteslutning och skälen för det
  • 10 kap. 12 § lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner (LUK) – vid upphandling av koncession ska namnet på den utvalda leverantören anges redan i beslutsunderrättelsen, dessutom ska skälen för förkastande av anbudsansökningar och anbud lämnas till de berörda leverantörerna utan att dessa behöver begära det.
Uppdaterad: den 19 december 2019

Med vänlig hälsning,

Gustav

08 december 2017

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.