Start

Hur ska värdet beräknas av ett delbart blandat kontrakt där koncession ingår?

Vi avser att upphandla drift av ett café samt leverans av förtäring vid konferenser/möten i samma upphandling. Det bör innebära att det är ett delbart blandat kontrakt som vi ämnar att tilldela som ett enda kontrakt enligt 2 kap. 8 §. Volymen för respektive tjänst under avtalsperioden är ca 6.000.000 kr för café-delen (personalen betalar själva) och ca 250.000 kr för-förtäring vid konferenser/möten. Vad jag kan se i 2 kap. 8 § 2 p LOU ska vi tillämpa bestämmelserna i 19 kap. i LOU, då värdet av den del av kontraktet som regleras i LOU (250.000 kr) beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt 1 kap. 4 § och 5 kap. 1 § i LOU och värdet av den del som avser koncessioner (6.000.000 kr) beräknas understiga det tröskelvärde som ska tillämpas enligt lagen om upphandling av koncessioner.

Men hur ska vi välja förfarande enligt 19 kap., är det utifrån den volym som regleras av LOU (250.000 kr) eller den totala volymen (6.250.000kr)? Om det bara är volymen som regleras av LOU bör vi väl kunna genomföra en direktupphandling? Är det okej att genomföra en upphandling genom ett förenklat förfarande om vi ska räkna på hela volymen (6.250.000 kr)?

Mattias Lindgren

Publicerad 14 december 2017

Hej Mattias!

2 kap. 8 § lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar vilka bestämmelser som ska tillämpas vid tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt. I det fall värdet av kontraktet understiger tröskelvärdet enligt LOU och värdet av koncessionen understiger tröskelvärdet enligt lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ska 19 kap. LOU tillämpas.

Värdet av en upphandling enligt 19 kap. ska uppskattas till det totala belopp som ska betalas i upphandlingen. Som en följd av det nya LOU-direktivet byttes formuleringen ”värdet av ett kontrakt” ut till ”värdet av en upphandling”. Någon ändring av rättsläget är inte avsedd.

Då bestämmelsen i 2 kap. 8 § LOU avser just tilldelning av ett delbart blandat kontrakt som ett enda kontrakt bör hela värdet av upphandlingen omfattas av beräkningsregeln i 19 kap. 8 § LOU.

I de fall det sammanlagda värdet av upphandlingen överstiger direktupphandlingsgränsen enligt LOU är det inte möjligt för den upphandlande myndigheten att genomföra en direktupphandling med stöd av den grunden. Däremot leder inte den omständighet att kontraktets sammanlagda värde överstiger tröskelvärdet till att upphandlingen måste genomföras med tillämpning av de direktivstyrda reglerna. Detta får anses följa av ordalydelsen, då 19 kap. ska tillämpas då respektive del av upphandlingen understiger tröskelvärdet i respektive lag enligt 2 kap. 8 § andra punkten LOU.

Det är upp till den upphandlande myndigheten att välja vilket förfarande i 19 kap. som ska tillämpas vid tilldelning av det delbara blandade kontraktet i exemplet, med undantag av direktupphandling i det fall upphandlingens värde överstiger direktupphandlingsgränsen.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 8 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – värdet av en upphandling enligt 19 kap. LOU
  • prop. 2015/16:195 s. 1142 – någon ändring av rättsläget är inte avsedd med ändrad formulering från ”värdet av ett kontrakt” till ”värdet av en upphandling”.
Med vänliga hälsningar,

Johan

15 december 2017 (Uppdaterat 08 mars 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.