Start

Kan man göra avsteg från ramavtal på grund av synnerliga skäl?

Hej
Finns det något som heter "särskilda skäl" när det handlar om korttidsboende för barn med speciella behov? Vår kommun har tecknat ramavtal med privat aktör men vi vill för vår dotters skull använda ett boende som ligger grannkommunen och som är bättre för henne ur många aspekter. Jag försöker hitta information om vad det innebär, själva uttrycket "särskilda skäl".
Tack

Mikael Andersson

Publicerad 18 januari 2018

Hej Mikael!

Om det är möjligt att frångå ett ramavtal eller inte får prövas utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Regeringen har i förarbetena till lagen om offentlig upphandling (LOU) framhållit att frågan om parternas ömsesidiga förpliktelser i ett ramavtal främst är av avtalsrättslig karaktär, varför en bedömning måste göras utifrån vad som anges i det aktuella avtalet.

Synnerliga skäl
Direktupphandling kan användas om det finns synnerliga skäl, vilket är en mer restriktiv formulering än särskilda skäl. Exempel på synnerliga skäl kan vara fall där hänsyn behöver tas till brukaren för vissa allmännyttiga tjänster inom exempelvis hälso- och sjukvården, socialvården samt vård- och boendealternativ som på grund av vissa vårdbehov skulle vara olämplig att konkurrensutsätta.

Ytterligare exempel på när det kan föreligga synnerliga skäl, är när relationen mellan vårdgivare och vård- eller omsorgstagare skulle störas och vården eller omsorgen därmed skulle försämras. Även situationer där det endast finns ett möjligt vård- och boendealternativ är exempel på fall då direktupphandling kan tillämpas på grund av synnerliga skäl.

Vad som anses utgöra synnerliga skäl är något som måste prövas utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall. Det är den upphandlande myndigheten som ska kunna visa att sådana förutsättningar föreligger för att det ska vara tillåtet att använda undantaget. I och med att det rör sig om en undantagsbestämmelse ska den tillämpas restriktivt.

Källhänvisningar
  • 19 a kap. 5 § första stycket tredje punkten (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – direktupphandling får användas bland annat om det föreligger synnerliga skäl
  • prop. 2015/16:195 s. 513–514 – frågan om parternas ömsesidiga förpliktelser i ett ramavtal är främst av avtalsrättslig karaktär
  • prop. 2006/07:128 s. 428 (motsvarande formulering finns i prop. 2001/02:142 s. 99 och prop. 2009/10:180 s. 386) – exempel på när det är tillåtet att direktupphandla hälso- och sjukvårdstjänster
  • prop. 2001/02:142 s. 49–50 – vid situationer då kravet på upphandling vid köp av hälso- och sjukvårdstjänster kommer i strid med patientens fria val av vårdgivare anser regeringen att patientens val bör gå före kravet på upphandling, varför direktupphandling bör kunna tillämpas.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

22 januari 2018 (Uppdaterat 01 februari 2022)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.