Start

Öppnande av anbud vid direktupphandling

Publicerad 01 februari 2018
Hej,

Gäller 19 kap. 17 § LOU om öppnande av anbud också för direktupphandling med flera skriftliga anbud?

Mathias Sylvan

Publicerad 01 februari 2018

Hej Mathias,

Av ordalydelsen är 19 kap. 17 § LOU tillämplig vid direktupphandling med flera skriftliga anbud. Om detta är lagstiftarens avsikt framgår inte av förarbetena (se prop. 2015/16:195 s. 1145, prop. 2006/07:128 s. 433 f.). Av förarbetena till gamla LOU yttrade en remissinstans att en del av motsvarande bestämmelse i gamla LOU inte borde gälla vid direktupphandling. Regeringen bemötte inte detta (se prop. 2006/07:128 s. 375 och 433 f.).

Direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud i viss form. Den upphandlande myndigheten behöver därför inte nödvändigtvis kräva elektronisk inlämning av anbud vid en direktupphandling (se prop. 2015/16:195 s. 679). Vid exempelvis muntlig anbudsinlämning är bestämmelsen, av naturliga skäl, inte tillämplig.

Om anbudsöppnandet genomförs i strid med bestämmelsen och någon leverantör har lidit eller kan komma att lida skada på grund av detta är det möjligt att en domstol, vid överprövning av upphandlingen, beslutar att upphandlingen ska göras om. Även om myndigheten formellt sett begår ett fel vid anbudsöppnandet är det tveksamt om någon leverantör kan antas ha lidit eller riskerat att lida skada av felet, om inte någon av de grundläggande principerna anses åsidosatta (jfr Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 6103–12).

I sammanhanget kan nämnas att genomförandet av en direktupphandling i övrigt ska dokumenteras, om upphandlingens värde uppgår till minst 100 000 kronor.

Källhänvisningar
  • 19 kap. 30 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - dokumentationsplikten
  • Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2018 ref. 60 – tolkning av de grundläggande upphandlingsprinciperna vid direktupphandling.
Med vänlig hälsning

Gustav

05 februari 2018 (Uppdaterat 30 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.