Start

Är inköp av dagligvaror inom hemtjänst upphandlingspliktigt?

Hej,

Har en fråga gällande om inköp av dagligvaror till brukare inom hemtjänsten kan bli upphandlingspliktigt?

Idag lägger kommunen ut pengar för inköp av dagligvaror och fakturerar sedan vidare kostnaden till brukaren. Skulle det kunna betraktas som upphandlingspliktigt då kommunen initialt lägger ut pengar för brukarens räkning?

Emma

Publicerad 04 april 2018

Hej Emma,

Svaret på din fråga beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Generellt sett gäller fölljande.

Som utgångspunkt omfattar lagen om offentlig upphandling (LOU) alla åtgärder som en upphandlande myndighet vidtar i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Svaret på din fråga beror på vem det är som anskaffar varorna från leverantören som tillhandahåller dagligvarorna.

Den upphandlande myndigheten måste inte ha syftet att själv tillgodogöra sig det som anskaffas, men det ska vara frågan ett kontrakt med ekonomiska villkor som sluts mellan en eller flera upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Att ett inköp sker för att tillgodose den upphandlande myndighetens egna behov eller en brukares behov saknar betydelse i bedömningen.

Omständigheten att en kommun betalar leverantören direkt kan tala för att det är frågan om ett upphandlingspliktigt köp. Normalt sett finns dock fler omständigheter att beakta vid den samlade bedömningen i det enskilda fallet. Det är med andra ord inte uteslutet att ett visst upplägg inte är upphandlingspliktigt även om kommunen betalat entreprenören direkt.

Om kommunen agerar som ombud för den enskilde
Om kommunen agerar för brukarens räkning eller som ombud för brukaren så är det brukaren som är avtalspart gentemot leverantören. Det är den enskilde brukaren som är betalningsansvarig i strikt mening även om kommunen har valt att underlätta genom att bistå med utlägg för brukaren. Eftersom det i detta läge aldrig uppstår någon avtalsrelation mellan kommunen och leverantören, utan endast mellan brukaren och leverantören, så omfattas inte heller köpen av bestämmelserna i LOU.

Om kommunen ingår avtal med leverantören

Om det istället är kommunen som ingår ett avtal med leverantören så kan detta köp vara upphandlingspliktigt enligt LOU.

Upphandlingslagstiftningen omfattar som angivet ovan åtgärder som vidtas för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal. En gränsdragning måste dock göras mellan åtgärder varigenom ett kontrakt tilldelas en specifik leverantör och situationer där den upphandlande myndigheten ger personligt stöd eller agerar ombud för enskild, men där den upphandlande myndigheten inte själv väljer eller ingår avtal med en viss leverantör. För ett resonemang i en liknande fråga, se bland annat Nämnden för offentlig upphandling (NOU) bedömning av bostadsanpassningsärenden i NOU info december - 2004 s. 4-5.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

10 april 2018

Hej,

jag har två frågor:
1. Kommunen kräver att brukaren inom hemtjänsten skall skaffa sig ett ICA-kort för att hemtjänstens personal skall kunna handla dagligvaror till brukaren. Med detta följer även att hemtjänstpersonalen får tillgång till koden på kortet! Brukaren är alltså tvingad att handla på ICA - den dyraste butiken på orten. Om jag tokar dig rätt så är detta OK enligt LOU, dvs ingen upphandlingsplikt?

2. Kommunen kommer framledes att erbjuda hjälp via hemtjänsten till brukarna med att handla matvaror på nätet. Brukarna måste då handla hos den av kommunen utsedda leverantören, t ex MatHem. Om jag tokar dig rätt så är även detta OK enligt LOU, dvs ingen upphandlingsplikt?

- I praktiken så innebär det att kommunen gynnar en näringsidkare framför en annan, att brukaren inte kan handla där det är billigast (liten pension att leva på) och att detta är OK utifrån LOU.

Petra

10 augusti 2019

Hej Petra,

För att avgöra om ett köp är upphandlingspliktigt eller inte behöver en bedömning göras i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten gör inte bedömningar i enskilda fall. Av denna anledning anser vi att vårt svar inte kan tolkas såsom du nu gjort. Av samma anledning kan vi inte svara på dina tolkningar är korrekt eller inte.

Såvitt vi känner till finns inga vägledande rättsavgöranden där situationerna du beskriver har prövats. Vad som gäller generellt sett har vi redogjort för i vårt svar ovan.

Om uppläggen du beskriver är tillåtna eller otillåtna enligt annan lagstiftning kan vi inte svara på. För frågor om specifika upplägg för inköp av dagligvaror inom hemtjänsten och vad dessa upplägg vilar på för grund hänvisar vi i första hand till den ansvariga kommunen.

Med vänlig hälsning,

Rasmus

Upphandlingsjurist

12 augusti 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.