Start

Går det att specificera vilka produkter som ska användas i en totalentreprenad?

Hej.

Vid större om/nybyggnation finns alltid en bygg/rambeskrivning där detaljer framgår kring hur byggnationen ska göras, vilka material som ska ingå och hur ansvaret fördelas. Detta för att i första läget kunna basera en upphandling (och få in pris) och i nästa ledet ha som grund för byggprocessen.

För specifika produkter (exempelvis "Handfat av märket Gustavsberg eller liknande" / "Mikrovågsugn från Electrolux av modell XYZ eller liknande") är det ofta så att beställaren specificerat varumärket/modellen i upphandlingsunderlaget för att få in en jämförbar prissättning från Entreprenörerna. Detta blir sedan en grund för nybyggnationen i sig.

Är detta ett OK förfarande för Totalentreprenader som i sig LOU-upphandlats, men där inte alla enskilda produkter i sig kanske upphandlats?

Hans

Publicerad 24 april 2018

Hej!

Tack för din fråga.

När en totalentreprenad upphandlas omfattar den olika stadier av projekteringen och produktionen av projektet (som du säkert vet). I byggprocessens skede projektering ingår att ta fram olika beskrivningar med olika detaljeringsgrad som ligger till grund för nästkommande skede i byggprocessen. Att ta fram materialspecifikationer ligger normalt sett som del i projekteringen. Att anskaffa byggvaror och material är en förutsättning för att kunna genomföra produktionen (byggandet). När man upphandlar en totalentreprenad ingår alltså vanligtvis även att ta fram materialspecifikationer som en del i projekteringen.

Vad entreprenaden omfattar specificeras i upphandlingsdokumenten och i avtalen. Om delen att ta fram materialspecifikationer i projekteringen av någon anledning skulle vara angiven att den undantas i upphandlingen av en totalentreprenad, så kan att ta fram materialspecifikationen inte anses vara upphandlad enligt LOU, åtminstone inte i den genomförda upphandlingen. Det uppdraget får då upphandlas för sig (om det inte redan tidigare har upphandlats).

I upphandling av totalentreprenad brukar normalt även de byggvaror och material som behövs för att färdigställa byggnaden eller anläggningen, omfattas av upphandlingen och avtalen. Om alla eller vissa byggvaror och material av någon anledning skulle vara angivna att de undantas i upphandlingen av en totalentreprenad, så kan de inte anses vara upphandlade enligt LOU, åtminstone inte i den genomförda upphandlingen. De får då upphandlas för sig. Så kan ju vara fallet om den upphandlande myndigheten eller enheten redan har ramavtal för byggvaror och material som man vill att entreprenören ska använda sig av.

Även en totalentreprenad kan vara olika mycket uppstyrd av beställaren (det vill säga den upphandlande myndigheten eller enheten). Att styra en totalentreprenad ned på enskild byggvara så att byggvaror är specificerade på varumärkesnivå har vi inte hört om tidigare (men det betyder ju inte att det inte kan förekomma) .

Att specificera varumärken i en offentlig upphandling är som utgångspunkt inte tillåtet, att sätta likvärdigt bredvid ett angivet varumärke är i regel inte tillräckligt för att efterleva upphandlingslagstiftningens förbud mot att ange varumärken. Det material eller den produkt som efterfrågas bör beskrivas på annat vis än endast med ett varumärke för att beskriva vad som är likvärdigt det efterfrågade materialet eller produkten.

Som exempel kan nämnas Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1388-12 som handlade om upphandling av måleritjänster. Upphandlingsdokumenten hänvisade till ett antal fabrikat och produkter som exempel på efterfrågad kvalitetsnivå, med tillägg att likvärdiga produkter fick användas. Kammarrätten fastslog, i likhet med förvaltningsrätten, att det endast i undantagsfall är tillåtet med hänvisningar till visst eller vissa varumärken. Kammarrätten fann det varken vara visat att det förelåg en sådan undantagssituation, eller att kvalitetsaspekterna ur en rimligt informerad anbudsgivares synvinkel var tillräckligt noggrant specificerade genom hänvisningarna till vissa varumärken. Kammarrätten beslutade att upphandlingen skulle göras om.

Hoppas att detta besvarar din fråga.

Källhänvisningar
9 kap. 6 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - uppgifter och hänvisningar som inte får ingå i tekniska specifikationer.

Med vänlig hälsning,

Jens

04 maj 2018 (Uppdaterat 30 april 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 33 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd.