Start
Hej,
Jag har hittat information i upphandlingsmyndighetens kriteriedatabas att BF9K är att likställa med ISO 14001. Vi har ställt krav på både miljölednings- och kvalitetssäkringsstandard och fått BF9K som bevis. Enligt BF9K:s hemsida har BF9K, ISO 9001 och ISO 14001 samma grundprincip - är detta tillräckligt enligt nya LOU? Ska vi acceptera BF9K som likvärdigt intyg?

Kristin

Publicerad 16 maj 2018

Hej

Nej, det är inte en helt korrekt slutsats. Hur ni kan betrakta BF9K som bevis på att krav är uppfyllda eller inte i er upphandling beror på hur det aktuella kravet är formulerat i ert upphandlingsdokument.

BF9K är som ni vet ett kvalitets- och miljöledningssystem för byggentreprenörer och systemet ägs av Stockholms byggmästareförening.

Upphandlingsmyndighetens krav där BF9K nämns är kravID: 10923, som är anpassat för att ställa krav på systematiskt miljöarbete för entreprenörer vid bygg- och anläggningsentreprenader.

I Upphandlingsmyndighetens kvalificeringskrav (krav på entreprenören) står att:
"Entreprenören ska ha ett systematiskt miljöarbete med dokumenterade rutiner och ledningsstruktur, det vill säga ett miljöledningssystem. Med miljöaspekter avses här de miljöaspekter som är relevanta för utförande av denna typ av uppdrag. Minst följande rutiner och punkter, eller likvärda, ska ingå i entreprenörens miljöledningssystem eller vara genomförda: ..." där på räknas sju punkter upp som beskriver vilka rutiner och moment som ska finnas. Det är alltså dessa sju punkter som är kärnan i kravet. Dokumentation som visar att en entreprenörs systematiska miljöarbete uppfyller kvalificeringskravets sju punkter och övriga villkor i kvalificeringskravet, kan godtas som bevis på att entreprenören uppfyller kravet. I Upphandlingsmyndighetens kvalificeringskrav så anges också vilken dokumentation som kan visa att kravet uppfylls. Där anges bland annat BF9K. BF9K är alltså ett ledningssystem som uppfyller de sju uppräknade punkterna i kvalificeringskravet, samt de andra villkoren som anges i kvalificeringskravet. Har entreprenören infört BF9K och har bevis på det, så klarar entreprenören kvalificeringskravet. Andra ledningssystem som också uppfyller kvalificeringskravet är bland annat ISO 14001.

Andra krav som har med miljö- och kvalitetsledningssystem att göra kan vara skrivna och utformade på annat vis. Vi visar alltså endast vilka ledningssystem som kan uppfylla Upphandlingsmyndighetens aktuella kvalificeringskrav. Det innebär alltså inte att Upphandlingsmyndigheten menar att BF9K och ISO 14001 är likvärdiga i andra situationer eller kan användas som bevis för för andra kvalificeringskrav, eftersom det beror på hur det aktuella kravet är utformat, .

Upphandlingsmyndighetens aktuella kvalificeringskrav ät utformat med stöd av 15 kap. 11 § punkten 8 lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlande myndigheten har möjlighet att som en del av kvalificeringen av leverantören utreda de ”… miljöskyddsåtgärder leverantören… kan vidta vid fullgörande av kontraktet...”. Det kan exempelvis vara att ställa krav på delar av innehållet i ett ledningssystem för miljöarbete.

Om ett kvalificeringskrav däremot är skrivet så att det innebär att entreprenören måste visa upp ett intyg från en oberoende organisation på att leverantören har ett miljöledningssystem så blir det i praktiken ett annat krav än ovan. Enligt 15 kap. 15 § LOU är de miljöledningssystem som då kan komma ifråga är bara sådana som följer en europeisk eller internationell standard.

Enligt samma bestämmelse (15 kap. 15 §) så innebär ordet intyg i sammanhanget ett intyg utfärdat av ett oberoende organ (organisation), ackrediterat för just den uppgiften. Ett sådant krav betyder därför i praktiken att entreprenören måste vara registrerad enligt EMAS eller certifierad enligt ISO 14001.

Hur ni kan betrakta BF9K som bevis i er upphandling, på att krav är uppfyllda eller inte, beror därför på hur det aktuella kravet är formulerat i ert upphandlingsdokument.

Läs mer
Läs mer om systematiskt miljö- och kvalitetsarbete under taggarna Kvalitetssäkringsstandarder och Miljöledningsstandarder i vår Frågeportal.

Med vänlig hälsning

Jens

Hållbarhetsspecialist

17 maj 2018 (Uppdaterat 22 maj 2020)

Hej

Ifall frågan ställs så här.

"Certifiering
System för kvalitetssäkring och miljöstandarder
Anbudssökande ska ha kvalitets- och miljöledningssystem som är certifierat
enligt ISO 9001:2015 respektive ISO 14001:2015."

Vad betyder det i praktiken?
Det står SKA... certifierad enligt ISO....

Kan man bara använda ISO i det här fallet?

Men det finns en dom 849-13 E från förvaltningsrätten i Uppsala
Där man likställer BF9K med ISO. Där skriver man att man ska ha ett kvalitetssystem som följer ISO 9001 och resonerar runt det att BF9K har samma grundprincip som ISO.
Kan man använda BF9K?

Eller kan man bara byta ISO mot andra ledningssystem följer en europeisk eller internationell standard.

Då har jag tolkat intyg som certifiering för man brukar få ett intyg att man är certifierad.

Och då eran hemsida nämner BF9K som ett miljöledningssystem som man är certifierad via ett ackrediterad organ så är kanske det systemet också ok enligt EMAS?

Det är inte lätt det här.

Anders Fälldin

22 juni 2020

Hej
Vi kan som princip inte kommentera enskilda fall.

I nämnda dom kan vi däremot konstatera att det inte framgår av domen hur kommunen har formulerat det aktuella kravet. Det framgår av domen att kommunen i fråga inte bestred sökandes yrkande och det finns inte något resonemang liknande det vi för i vårt svar ovan, i domen. Det går därför inte utifrån nämnda dom att dra allmänna slutsatser om bedömningen av olika ledningssystem och hur de uppfyller specifika bestämmelser i LOU eller inte.

Det är enligt vår mening skillnad på "ska följa" och "ska vara certifierad" enligt ett ISO standardiserat ledningssystem som ISO 14001. Krävs "ska vara certifierad" enligt ISO 14001, så bör det i praktiken innebära att resonemanget i stycke 7 och 8 i vårt svar ovan är aktuella.
Jag kan däremot instämma i att det tyvärr inte är lätt att tolka dessa bestämmelser.

Trevlig sommar!

Jens

Hållbarhetsspecialist

26 juni 2020

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.