Startsida

Hur hanterar vi att en leverantör gått i konkurs?

Hej, vi har en entreprenör som gått i konkurs där vi har 5 olika entreprenader i olika faser med separata kontrakt för var och ett. Vi är mycket angelägna om att kunna fullfölja och slutföra respektive projekt snarast. Vad gäller vid konkurs får vi anlita en ny entreprenör utan upphandling? Om måste vi i så fall hänvisa till LOU 2016:1145 kap 17 § 12. Kan vi återkalla beställningen till konkursboet och vad gäller då med ny entreprenör?
Tacksam för skyndsamt svar!

Mats Andreason

Publicerad 22 maj 2018

Hej Mats,

Det finns ingen bestämmelse i lagen om offentlig upphandling (LOU) som ger en upphandlande myndighet en rättighet att anlita en ny leverantör utan att göra en ny upphandling i fall ett avtal avslutas på grund av att en befintlig leverantör går i konkurs. Om avtalet inte avslutas kan under vissa förutsättningar avtalet ändras utan en ny upphandling, om ändringen görs med stöd av någon bestämmelse i 17 kap. 9–14 §§ LOU. Bland annat finns en bestämmelse om byte av leverantör.

Ett konkursbo har möjlighet att träda in i leverantörens ställe. Är den upphandlande myndigheten och leverantören (konkursboet) intresserade av att byta ut leverantören kan det vara möjligt enligt 17 kap. 13 § LOU. Ett kontrakt eller ett ramavtal får ändras utan en ny upphandling genom att en leverantör byts ut mot en annan leverantör om det sker enligt bestämmelsen. Förutsättningarna för ett byte är i korthet att den nya leverantören inte ska uteslutas enligt de obligatoriska uteslutningsgrunderna och uppfyller de kvalificeringskrav som ursprungligen ställdes, samt helt eller delvis inträder i den ursprungliga leverantörens ställe till följd av företagsomstruktureringar. Enligt bestämmelsen är ett exempel på företagsomstruktureringar insolvens. Företagsomstruktureringar på grund av insolvens skulle exempelvis kunna bestå i att ett konkursbo säljer hela eller delar av den befintliga verksamheten till ett annat företag.

Därutöver är leverantörsbyte även tillåtet om en underleverantör inträder i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.

Jag har svårt att se varför 17 kap. 12 § LOU skulle lösa den beskrivna situationen. Bestämmelsen kan tillämpas för att göra ändringar av avtalet med den befintliga leverantören (konkursboet). Notera dock att båda parterna ska vara överens för att göra en ändring av ett avtal. Av din beskrivning framgår att ni har ett intresse av att anlita en annan leverantör än den som är i konkurs. En ändring enligt den nämnda bestämmelsen ger er inte rätten att anlita en annan leverantör utan en ny upphandling.

Har en upphandlande myndighet ett intresse av att avsluta ett kontrakt i förtid kan det vara lämpligt att utreda vilka möjligheter som finns att avsluta kontraktet, exempelvis om kontraktet innehåller villkor om hävning vid konkurs. Om avtalet avlutas måste en ny upphandling göras.

Läs mer
Läs mer om ändringar av avtal i vår uppdragsrapport Ändringar av kontrakt och ramavtal. Där finns en utförlig beskrivning av dessa bestämmelser (se framförallt s. 34–35 angående byte av leverantör).

Se exempel på tillämpning av bestämmelsen i Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 10204-18.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 13 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – byte av leverantör
  • 17 kap. 13 § tredje stycket LOU - leverantörsbyte även tillåtet om en underleverantör inträder i leverantörens ställe till följd av en överenskommelse mellan leverantören, myndigheten och underleverantören.
Med vänlig hälsning

Gustav

25 maj 2018

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.