Start

Kan man förkasta ett ofullständigt anbud i en viss del när upphandling är uppdelad i flera delar?

Hej,

Vi genomför en upphandling som består av flera delar.

En anbudsgivare har lämnat anbud på flera delar men har bara åberopat en annan leverantörs kapacitet för en av delarna. Vi har ställt krav på att även underleverantörer ska inkomma med bevis avseende de obligatoriska uteslutningsgrunderna i 13 kap. Det har anbudsgivaren missat. Betyder det att anbudsgivaren är kvalificerad för alla delar utom den där denne åberopar annans kapacitet, eller ska anbudsgivaren uteslutas från alla delar den lämnat anbud på?

Vänliga hälsningar,

Upphandlaren

Publicerad 14 juni 2018

Hej Upphandlaren,

Som utgångspunkt skulle jag säga att svaret på flera av de frågor du ställer ligger i hur den enskilda upphandlingen är utformad och vad som faktiskt framgår i upphandlingsdokumenten respektive anbudet. Nedan redogör jag för upphandlingslagstiftningen ur ett allmänt perspektiv.

Omständigheten att utredning saknas i anbudet
Det framgår inte av din fråga om den aktuella upphandlingen omfattas av det system för egenförsäkran, ESPD, som numera finns och som regleras i 15 kap. LOU. Om ESPD-systemet används i upphandlingen kan anbudsgivaren lämna in en egenförsäkran som ett preliminärt bevis för att denne bland annat uppfyller kvalificeringskrav i en upphandling. En leverantör som lämnar in en sådan egenförsäkran behöver inte redan vid anbudsinlämnandet även lämna in bevis för de delar som omfattas av en sådan egenförsäkran.

Om en leverantör vill åberopa annans kapacitet ska en separat egenförsäkran ges in för det företag vars kapacitet åberopas. Alternativt kan alla nödvändiga bevis beträffande den kapacitet som åberopas ges in tillsammans med anbudet eller anbudsansökan.

Om ESPD-systemet inte används, alternativt att anbudsgivaren inte har lämnat in en egenförsäkran, ska alla bevis lämnas in tillsammans med anbudet.

Om en upphandling är uppdelad i flera delar (som tilldelas i separata kontrakt), och det står anbudsgivarna fritt att lämna anbud på de olika delarna, ska delarna betraktas som fristående från varandra. Kvalificeringen av anbudsgivaren och utvärderingen av anbud ska då göras för varje del för sig. Teoretiskt sett är det ju fråga om separata anbud eftersom de avser olika kontrakt, även om det i praktiken kan uppfattas som ett övergripande anbud eftersom alla handlingar oftast lämnas gemensamt samlat i ”ett anbud” från anbudsgivaren.

Om upphandlingen inte är uppdelad på det sätt som anges ovan ska kvalificeringen och utvärderingen göras för alla delar i ett sammanhang.

Så svaret på frågan om anbudsgivaren är kvalificerad eller inte beror därför på vad som anges i upphandlingsdokumenten.

Källhänvisningar
15 kap. 1 § andra stycket lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en separat egenförsäkran ska ger in för företaget vars kapacitet åberopas.

Med vänlig hälsning 

Mattias

Upphandlingsjurist

20 juni 2018 (Uppdaterat 18 juni 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.