Start

Får man förkasta ett anbud på grund av låg uppfyllnad av tilldelningskriterier?

Hej!

Nedan ser ni ett utdrag från ett upphandlingsdokument som jag läste:
Anbudsgivare kommer avseende varje kvalitetskriterium i utvärderingen att erhålla en poäng mellan 1,0 (ett) och 4,0 (fyra).

Anbuden kommer efter utvärdering och sammanvägning således att erhålla en sammanvägd poäng mellan 1,0 och 4,0 (varvid det erinras om att anbud som inte erhåller minst betyget 2 för vartenda tilldelningskriterium kommer att förkastas).

Är det förenligt med LOU/LUF att förkasta anbud enligt ovanstående? Är obligatoriskt eller valfritt för en anbudsgivare att svara på utvärderingskriterier i sitt anbud?

Nyfiken upphandlare

Publicerad 20 juni 2018

Hej,

Varken LOU eller LUF innehåller närmare bestämmelser om hur en utvärderingsmodell får vara utformad. Utvärderingsmodellen ska dock, precis som övriga delar i upphandlingsdokumenten, följa de grundläggande principerna för offentlig upphandling.

Jag har sett liknande upplägg i upphandlingar med lösningar för att hantera anbud som inte uppfyller en viss angiven nivå för olika tilldelningskriterier när utvärderingen av anbuden görs.

Tyvärr har jag inte hittat någon relevant dom som berör din frågeställning. Jag vill dock minnas att jag för ett par år sedan läste en underinstansdom där domstolen resonerat kring ett liknande upplägg som du beskriver. Om jag inte minns fel menade domstolen att upplägget skulle betraktas som delvis ett obligatoriskt krav och delvis ett tilldelningskriterium, vilket domstolen ansåg tillåtet.

Personligen har jag lite svårt att se varför man i upphandlingsdokumenten inte förtydligar att det är frågan två olika saker i den beskrivna situationen. Dels ett obligatoriskt krav om en lägsta acceptabel nivå, dels ett tilldelningskriterium som premierar nivåer över denna nivå. Detta förutsätter givetvis att en högre nivå önskas av den upphandlande myndigheten.

Om det är obligatoriskt eller inte för en anbudsgivare att svara på olika delar av upphandlingsdokumenten måste prövas utifrån vad som har angivits i upphandlingsdokumenten i det enskilda fallet.

Med vänlig hälsning

Mattias

27 juni 2018

Hej,

Jag snubblade in på denna fråga när jag letade efter en annan sak och tänkte att jag kanske kunde fylla ut Mattias svar med några underrättsdomar.

En form av ”kravgräns” för ett eller flera kvalitetskriterier (som ingår i utvärderingen) är nog ganska vanligt och ett logiskt sätt att säkra en viss kvalitet. Spontant tänker jag på smaktester av mat t.ex. för ett äldreboende. Då lägger man ofta en viss kravgräns för poäng i smaktestet som krävs för att leverantören alls ska kunna komma i fråga. Osmaklig mat kan helt enkelt inte kunna kompenseras med ett lågt pris.

Vad jag känner till prövades en sådan kravgräns det första gången i Kammarrätten i Göteborgs mål nr 6749-11 (där det krävdes 3,7 poäng av 5 för referensfrågorna att kunna tilldelas): http://www.konkurrensverket.se/beslut/_1111110405_001.pdf.

 Jag har för egen del erfarenhet av frågan i ett antal mål i Förvaltningsrätt i Göteborg där frågan varit aktuell och vi alltid fått rätt att använda sådant typ av  gränsvärde:

-         Mål nr 13516-16 http://www.konkurrensverket.se/beslut/1_20170503094537_201704241233.pdf),

-         Mål nr 2209-16 http://www.konkurrensverket.se/beslut/1_20160616090238_201606151033-1klar.pdf och

-         Mål nr 3683-15 http://www.konkurrensverket.se/beslut/1_20150810155836_201508071532-1.pdf.

Passar på att tacka för genomgående bra och matnyttiga svar i er frågeportal. Trevlig sommar! /Fredrik


Fredrik Rogö

28 juni 2018

Hej Fredrik,

Tack för ett bra tillägg med hänvisning till relevanta domar. Den av dig förstnämnda domen (Kammarrätten i Göteborgs dom i mål nr 6749–11) avser kvalificeringskrav i en upphandling, därför var jag lite kluven om jag skulle hänvisa till domen eller inte när den ursprungliga frågan avsåg utvärderingsfasen i en upphandling och obligatoriska krav på föremålet för upphandlingen.

Jag delar din uppfattning att upphandlande organisationer ska kunna upphandla varor och tjänster med en önskad minsta kvalitetsnivå. Min poäng i mitt tidigare svar är att vissa anbudsgivare kan (beroende på hur upphandlingsdokumenten är utformade) uppfatta det som märkligt när dess anbud till synes uppfyller samtliga obligatoriska krav, men att anbudet, till följd av ett obligatoriskt krav som framgår av ett tilldelningskriterium ändå blir förkastat.

Eventuellt tänker jag ur ett alltför teoretiskt perspektiv. I praktiken är det kanske vanligare och rimligare att kontrollera att anbudet uppfyller kraven (det vill säga den lägsta godtagbara nivån) i samband med utvärderingen (i ditt exempel vid utvärdering av anbud i samband med smaktestet av maten).

Med vänlig hälsning

Mattias

09 juli 2018 (Uppdaterat 03 augusti 2022)

Hej, Jag undrar om ni känner till någon relevant dom som berör frågeställningen i denna tråd, om att förkasta ett anbud på grund av låg uppfyllnad av tilldelningskriterier, och där domen har kommit efter det att frågeställning sist lyftes i juli 2018? Stort tack på förhand.

Anna

05 oktober 2021

Hej Anna,

EU-domstolen meddelade den 20 september 2018 dom i mål C-546/16 Montte. Domen rör en upphandling som genomfördes enligt ett öppet förfarande där det, för att priset skulle utvärderas, krävdes att minst 35 av 50 poäng erhölls för de tekniska kvalitetskriterierna (tilldelningskriterierna), vilket alltså gjorde utvärderingen successiv. EU-domstolen bedömde att utvärderingen var förenlig med upphandlingsreglerna.

Läs mer
Hos Inköpsrådet finns en artikel som berör det aktuella målet.

Med vänliga hälsningar

Erika

Jurist

05 oktober 2021

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.