Start

Efterannonsering vid upphandling i separata delar och där en del blivit överprövad

Av 10 kap. 4 § LOU framgår att en efterannonsering ska skickas senast 30 dagar efter att avtal ingåtts. Vad gäller om upphandlingen resulterade i avtal med flera leverantören, samt om upphandlingen bestod av flera delar?

Ska efterannonsering ske samlat när avtalen från samtliga delar har ingåtts? Börjar i så fall 30 dagar räknas från det att sista avtalet ingåtts?

Vad händer i det fall en del blir överprövad? Ska efterannonseringen för samtliga delar invänta resultatet av överprövningen. I det fall överprövningen leder till att delen får göras om kommer inte något avtal att ingås. Den tid som då har gått från det avtal som undertecknades senast kan vara betydligt längre än 30 dagar.

Jeanette Hall

Publicerad 26 juni 2018

Hej!

Det finns inga uttryckliga regler i LOU vad som gäller vid efterannonsering när upphandlingen är uppdelad i flera separata delar och en av delarna blivit föremål för överprövning.

Av LOU framgår dock att en upphandlande myndighet som har tilldelat ett kontrakt eller ingått ett ramavtal ska skicka en efterannons senast 30 dagar efter det att kontraktet eller ramavtalet ingicks. Av lagtexten att döma ska delen som inte har blivit föremål för överprövning efterannonseras inom 30 dagar efter att kontrakt har tilldelats eller ramavtal har ingåtts. Det kan med andra ord bli aktuellt att efterannonsera en del innan överprövningen av en annan del är avslutad.

Gällande delen som har blivit föremål för överprövning, där ansökan har lämnats utan bifall, ska även den efterannonseras senast 30 dagar efter det att kontraktet eller ramavtalet ingicks. Notera dock att det inte finns någon skyldighet att efterannonsera på nytt de delkontrakt som redan har efterannonserats. Vilka möjligheter som finns att enbart efterannonsera den senare delen är en fråga som Tenders Electronic daily (TED) eller er upphandlingsverktygsleverantör bör kunna besvara. Ni kan ställa en fråga till TED.

Källhänvisningar
10 kap. 4 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en efterannons om upphandlingsresultatet ska skickas senast 30 dagar efter det att avtalet eller ramavtalet ingicks.

Med vänlig hälsning,

Klara

27 juni 2018 (Uppdaterat 26 juni 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar.