Start

Får man ställa krav på att anbudsgivaren ska betala tjänstepension för sina anställda?

Hej,

Får en upphandlande myndighet ställa krav enligt LOU på att anbudsgivaren ska betala tjänstepension för sina anställda?

Emelie

Publicerad 30 juli 2018

Hej!

En upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras. Vi känner inte till om det finns något domstolsavgörande som behandlar ett arbetsrättsligt krav som tar sikte på leverantörens betalning av tjänstepension.

För att ett villkor ska vara tillåtet ska det ha en koppling till upphandlingsföremålet och inte strida mot de grundläggande principerna för upphandling. För att ett villkor ska ha en koppling till det som upphandlas kan det vara lämpligt att avgränsa ett arbetsrättsligt villkor till de anställda som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

För att avgöra om en upphandlande myndighet får ställa kravet att anbudsgivaren ska betala tjänstepension för sina anställda som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet måste en proportionalitetsbedömning göras. En proportionalitetsprövning sker vanligen i tre steg;
  1. Det första innefattar frågan om åtgärden är ägnad att tillgodose det avsedda ändamålet.
  2. Det andra steget utgörs av en prövning av om den är nödvändig för att uppnå det avsedda ändamålet.
  3. Till sist bedöms om den fördel som det allmänna vinner står i rimlig proportion till den skada som åtgärden förorsakar berörda enskilda intressen.
Upphandlingsmyndigheten kan inte bedöma om villkoret är proportionerligt i det här fallet. Om det är proportionerligt att ställa det villkor du beskriver får avgöras i rättstillämpningen.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - en upphandlande myndighet får ställa särskilda miljömässiga, sociala, arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras
  • EU-domstolens dom i mål C-234/03 Contse och RÅ 1999 ref. 76 - exempel på proportionalitetsprövning.
Med vänlig hälsning,

Klara

31 juli 2018 (Uppdaterat 05 augusti 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.