Start

Användning av hållbarhetskriterier i AMA Hus 14

Hej,
Under följande krav, ska texterna sättas in under AMA rubriker i AMA Hus 14:
  • Innehållsdeklaration, (KravID: 10937:1), 
  • Styrning av material, varor och kemiska produkter (KravID: 10938:1), 
  • Överlämnande av information om materialval (KravID: 10940:1)
Är det möjligt att skriva in dessa texter i exv. Byggherrens miljöplan eller på annat ställe, vilket i så fall?
Med vänlig hälsning
Linda

Linda

Publicerad 10 september 2018

Hej Linda!

Det korta svaret är; i princip ja. (AMA-rubriken i AMA 12, AFD 223 heter dock Beställarens miljöplan). Men erfarenheter visar att många krav som endast finns i en bilaga i form av beställarens miljöprogram eller miljöplan riskerar att ”glömmas bort” under byggprocessen. Det beror sannolikt på hur precisa de olika kraven är uttryckta i miljöplanen, hur väl dessa kopplas till de upphandlade kontrakten och hur väl miljöplanen som bilaga hanteras under upphandlingen och senare under byggprocessen. Och inte minst på beställarens engagemang i frågan under hela byggprocessen. En engagerad och närvarande beställare resulterar ofta i mindre byggfel och bättre kravuppfyllnad.

AMA-systemet är, som du vet, ett frivilligt system som används inom byggbranschen vid upphandlingar för att precisera vad som upphandlas och vad som ska göras. Bilagor, specifikationer och avvikelser måste anges, anges på rätt sätt och med rätt AMA-rubriker, annars riskerar dessa att bli entreprenadjuridiskt ogiltiga. AMA-systemet samspelar med kontrakten Allmänna bestämmelser.

I de frivilliga standardiserade kontrakten AB 04 (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader) och ABT 06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader, finns paragrafer om kvalitets- och miljöarbete.
”Entreprenören ska sedan avtalet ingåtts upprätta kvalitets- och miljöplan för entreprenaden och därvid inarbeta kvalitets- och miljöåtgärder som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget, om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna. …” (AB 04 2kap, 2§ och ABT 06 2 kap, 2§).

Bestämmelserna är emellertid så kallade ”täckbestämmelser” vilket innebär att parterna kan avtala om annat, underförstått utan större risk att hävdvunna tolkningar eller entreprenadjuridisk praxis avseende andra paragrafer i kontraktet störs. Man kan också notera förbehållet ”… som beställaren föreskrivit i förfrågningsunderlaget, om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna.”

En möjlig tolkning av ovan är att specifika krav som är AMA-rubricerade och som också ligger på andra (och rätt) ställen än under AFD 223 Beställarens miljöplan skulle kunna vara entreprenad­juridiskt säkrare förankrade i kontrakten AB04 eller ABT06. Men det är vad vi vet inte prövat.

Oavsett ovan så är det upphandlingsjuridiken så att krav som ställs i ett upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) inte får ändras väsentligt. Är ändringarna väsentliga kan upphandlingen bedömas som felaktig och måste göras om.

Om kraven enbart ligger i Beställarens miljöplan så bör miljöplanen (som allt annat) vara tydlig och uppföljningsbar. Det är bra att tydliggöra i vilka byggskeden olika krav ska omhändertas, av vem och hur och hur det ska följas upp. Ligger planen i en egen bilaga (vilket sannolikt är det vanligaste) så bör det noteras under (AMA 12) AFD 223 Beställarens miljöplan och alla bilagor måste dessutom noteras under rubrik (AMA 12) AFB.22 Förteckning över förfrågningsunderlag.

Beställarens miljöplan bör också speglas av Entreprenörens miljöplan (AMA 12, AFD 223) som tas fram under kontraktstiden av entreprenören. Miljöplanen bör vara objektsanpassad, det vill säga anpassad till det som ska projekteras och byggas och beställarens krav på det specifika objektet/objekten. Här har vi ett hållbarhetskriterium för objektsanpassad miljöplan som kan användas som utgångspunkt:

Det är några av anledningarna till att vi har valt att förse kraven med specifika AMA-rubriker och inte endast ange att man kan lägga kraven i en bilaga.

Hoppas det besvarar din fråga.

Med vänlig hälsning Jens

Jens

12 september 2018 (Uppdaterat 02 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.