Start

Hur förhåller sig Horisont 2020-bidrag och strukturfondsmedel till statsstödsreglerna?

Jag undrar generellt över hur regelverket för bidrag i Horisont2020-programmet ser ut, och hur detta skiljer sig från exempelvis reglerna för regionalt statsstöd.

Handläggare

Publicerad 09 oktober 2018

Hej,

Medel som kommer direkt från EU:s institutioner utgör inte statsstöd och omfattas därmed inte av de begränsningar (och möjligheter) som statsstödsreglerna innebär. Horisont 2020-medel kommer direkt från Kommissionen. Reglerna för statsstöd gäller inte för sådana medel. Andra regler gäller för medel som kommer direkt från Kommissionen.

Övergripande gäller för Horisont 2020-bidrag att stödberättigande kostnader i FoU-projekt ersätts med upp till 100 procent; men om projektet ligger nära marknaden ersätts kostnader med högst 70 procent. I det här avseendet har Horisont 2020-reglerna utformats för att delvis likna statsstödsreglerna, där vissa procentsatser gäller för kostnadsersättning beroende på främst projektets närhet till marknaden och företagets storlek. Begränsningarna finns för att inte snedvrida konkurrensen.

När det gäller regionalt stöd förutsätter vi att du syftar på stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller annat statsstöd från till exempel länsstyrelser eller Tillväxtverket. Regionala utvecklingsmedel innehåller helt eller delvis medel som kommer från EU, men eftersom även sådana medel passerar en svensk myndighet som fördelar dem, utgör sådana medel statsstöd. För FoU- eller innovationsstöd som är statsstöd krävs i allmänhet att det beslutas med allmänna gruppundantaget (GBER) samt en viss nationell stödordning som laglig grund.

Det finns många nationella stödordningar, för olika myndigheter och olika segment eller typer av stöd. En stödordning uttrycker antingen direkt i stödordningen vilka regler i GBER som gäller för de aktuella typerna av stöd, eller räknar upp reglerna och hänvisar till GBER. Regeringen utfärdar stödordningar som gäller för statliga myndigheter i form av förordningar. Ett exempel är förordningen (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation, som reglerar hur Vinnova får lämna stöd.

Vissa stöd är i stället så kallade de minimis-stöd, där statsstödsreglerna inte sätter några begränsningar upp till vissa stödbelopp (i allmänhet 200 000 euro per företag över en treårsperiod). För varje utlysning eller liknande program har bestämts vilka regler som gäller för just det stödet. För att läsa mer om statsstödsreglerna se vår webbplats.

För närmare detaljer kring Horisont 2020-stöd för en viss typ av projekt, kan man vända sig till Vinnovas kontaktpersoner, se Vinnovas webbplats.

Tillväxtverket kan upplysa om detaljer kring regionala statsstöd, se Tillväxtverkets webbplats .

Det finns regler för hur de olika typerna av stöd kan kombineras i samma projekt eller satsning, så kallad kumulering av stöd. Ovan nämnda myndigheter kan svara på frågor om vad som gäller för de olika varianterna.

Med vänlig hälsning,

Björn

19 oktober 2018 (Uppdaterat 09 december 2020)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.