Start

Är anställningsstöd en förklaring till ett onormalt lågt pris?

Hej! Jag funderar kring arbetsgivare/anbudsgivare som erbjuder personal med någon typ av anställningsstöd och ”motiverar” sitt (låga) anbudspris med att personen de erbjuder har anställningsstöd. Jag tycker det är fel eftersom det inte är något långsiktigt, och anställningsstöd ska ju inte vara en anledning till någon som helst form av prisdumpning. Dessutom är väl anställningsstöd under en viss tidsbestämd period och personen är väl tänkt att arbeta längre än så på företaget? Eller ska företaget då säga upp personen ifråga och byta mot någon ny med anställningsstöd?

Kan man inte säga att det INTE är accepterat som anledning till onormalt lågt pris? Som upphandlande enhet vill vi varken bidra till prisdumpning på marknaden eller att personer riskerar kortvariga anställningar på företag.

Jenny

Publicerad 11 oktober 2018

Hej Jenny,

Har en leverantör lämnat ett onormalt lågt anbud ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. Begäran om förklaring kan gälla exempelvis hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter samt om leverantören kan få statligt stöd. Myndigheten ska förkasta anbudet om leverantören inte på ett tillfredsställande sätt har förklarat det låga priset eller kostnaden. Bedömningen om en leverantör har förklarat det låga priset eller kostnaden på ett tillfredsställande sätt ska göras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Upphandlingsmyndigheten för inte bedömningar i enskilda fall och det är därför svårt att svara på dina frågor.

Vad leverantören ska förklara beror på vad den upphandlande myndigheten har begärt att den ska förklara. Avser begäran hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter kan det vara svårt för en leverantör att vara framgångsrik med att förklara ett onormalt lågt anbud enbart med hänvisning till att den kommer att få anställningsstöd. Anställningsstöd är individbaserat och vid anbudstillfället kan det vara svårt för leverantören att känna till om de personer som den avser att anställa för att fullgöra uppdraget har rätt till anställningsstöd. Om den känner till det kan det vara svårt att veta vilka belopp det rör sig om.

En upphandlande myndighet har möjlighet att förkasta ett anbud först efter det att myndigheten skriftligen har begärt att leverantören förklarar det låga priset och inte fått ett tillfredsställande svar. Det finns inget hinder mot att en leverantör använder anställningsstöd som förklaring till ett onormalt lågt pris. Den upphandlande myndighetens bedömning av om förklaringen är godtagbar och anbudet, trots det låga priset, är seriöst menat ska göras i varje enskilt fall med hänsyn till kontraktsföremålet och mot bakgrund av leverantörens förklaring. Myndigheten får inte automatiskt utesluta leverantören anbud genom att redan i upphandlingsdokumenten ange att en viss motivering inte accepteras som förklaring till ett onormalt lågt pris (jfr HFD 2018 ref. 50).

Onormalt lågt anbud kan bero på statligt stöd
Notera att det även finns en bestämmelse om onormalt låga anbud och statligt stöd, se 16 kap. 8 § LOU. Är ett anbud onormalt lågt på grund av att leverantören fått ett statligt stöd ska myndigheten ge leverantören en möjlighet att inom skälig tid visa att stödet är förenligt med EUF-fördraget. Om leverantören inte visat att stödet är förenligt med EUF-fördraget, ska anbudet förkastas.

Källhänvisningar
  • 16 kap. 7 § punkterna 4–5 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - har en leverantör lämnat ett onormalt lågt anbud ska den upphandlande myndigheten begära att leverantören förklarar det låga priset eller kostnaden. Begäran om förklaring kan gälla exempelvis hur leverantören avser att fullgöra kontraktet med avseende på tillämpliga miljö-, social- eller arbetsrättsliga skyldigheter samt om leverantören kan få statligt stöd
  • 16 kap. 7 § LOU - om anbudsgivaren inte lämnat en tillfredsställande förklaring till det låga priset ska anbudet förkastas
  • HFD 2016 ref. 3 I och II - omständigheterna i det enskilda fallet ska ligga till grund för bedömningen av om förklaringen till det låga priset gjorts på ett tillfredställande sätt.
Med vänlig hälsning,

Gustav

22 oktober 2018 (Uppdaterat 18 januari 2021)

Hej igen!

Vad är det som skiljer statligt stöd mot "anställningsstöd"? Det är ju offentliga medel som ett företag får när de anställer en person som uppfyller "kriterierna" för att erhålla anställningsstöd (t ex en långtidsarbetslös). Visserligen är anställningsstödet individanpassat på så vis att "det följer" den anställde. Men vissa företag har med i sin prismodell att de har kvar de anställda så länge individerna erhåller anställningsstöd, sedan byter de ut personal mot ny personal som har anställningsstöd så att de på så vis får marginal på sina priser. Så redan vid anbudsinlämningen informerar anbudsgivaren att t ex "vi räknar med att i snitt behöva genomföra tre byten under hela avtalsperioden för att möjliggöra en kontinuerligt anställningsstödpaket".

Varför kan man inte anse att det här snedvrider konkurrensen gentemot andra länder som kanske inte erbjuder "anställningsstöd" till arbetsgivare i sina länder?

Jenny

26 januari 2021

Hej Jenny,

Statsstöd är när det offentliga stödjer en ekonomisk verksamhet med offentliga medel och det resulterar i att mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden, genom att det gynnar en viss verksamhet eller produktion. Det gäller till exempel om endast ett visst företag, vissa branscher eller sektorer får stöd. Åtgärden måste också anses kunna påverka konkurrensen och handeln mellan EU:s medlemsstater.
 
Är anställningsstöd att betrakta som statsstöd?
Om anställningsstöd är att betrakta som ett statligt stöd beror alltså på om det selektivt gynnar ett visst företag eller en viss bransch och det skulle kunna påverka konkurrensen och handeln inom EU. Om anställningsstöd är att betrakta som ett statsstöd måste avgöras utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet.

Vi konstaterar att begreppet anställningsstöd kan omfatta flera olika typer av stöd till företag eller andra organisationer med avseende på vissa anställda hos organisationen. Av frågan framgår inte vilken mer exakt typ av stöd det rör sig om. Arbetsförmedlingen prövar till exempel frågor om så kallat särskilt anställningsstöd enligt förordningen (2018:42) om särskilt anställningsstöd, men detta är en bara en form av vad som kan omfattas av begreppet anställningsstöd. Skulle det vara så att anbudsgivaren inte inom skälig tid visar att ett anställningsstöd, som anses vara ett statsstöd, har godkänts av kommissionen, omfattas av ett gruppundantag eller utgör ett de minimis-stöd, ska den upphandlande organisationen (precis som Gustav har förklarat i svaret ovan) förkasta anbudet.

Mer information om statsstöd hittar du på vår webbplats.

Innebär ett utnyttjande av anställningsstöd ett brott mot upphandlingslagstiftningen?
Risken att vissa företag sätter användningen av anställningsstöd i system för att kunna erbjuda lägre priser har tidigare varit uppe för debatt i riksdagen och regeringen. I en debattartikel från juni 2019 togs det bland annat upp att om företag kringgår upphandlingsregelverket vid anställningsstöd för att få ekonomiska fördelar gentemot sina konkurrenter och att det därför finns en risk att konkurrensen i en bransch snedvrids.

En upphandlande organisation ska förkasta ett anbud som anses vara onormalt lågt om leverantören inte på ett tillfredställande sätt kan förklara det låga anbudet. Detta gäller även när myndigheten finner att det onormalt låga priset beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga skyldigheter. Att systematiskt missbruka subventionerade anställningsstöd skulle därför möjligen kunna anses vara en grund för att förkasta anbud.

Frågan om en leverantör missbrukar användningen av anställningsstöd är dock främst en fråga av arbetsrättslig-, men även konkurrensrättslig karaktär. Därför vill vi i första hand hänvisa till Arbetsmiljöverket och Konkurrensverket för ytterligare vägledning i frågan.

Källhänvisningar
  • Debattartikel av arbetsmarknadsminister Ylva Johansson: Regeringen vill stoppa missbruket av subventionerade anställningar, publicerad 28 juni 2019
  • 16 kap. 7 § punkterna 4-5 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – när det föreligger ett onormalt lågt anbud ska anbudet förkastas om leverantören inte på ett tillfredställande sätt kan förklara det låga anbudet, men även om det onormalt låga anbudet beror på att anbudet inte stämmer överens med tillämpliga miljö-, social-, eller arbetsrättsliga skyldigheter
  • 16 kap. 8 § LOU – om en upphandlande myndighet finner att ett anbud är onormalt lågt på grund av att leverantören fått ett statligt stöd, ska myndigheten ge leverantören en möjlighet att inom skälig tid visa att stödet är förenligt med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).  
Med vänlig hälsning,

Klara

02 februari 2021

Angående anställningsstöd som statsstöd eller ej.
Lönebidrag är en form av anställningsstöd MEN en kompensation till arbetsgivaren för att personen ifråga har en funktionsnedsättning och inte har förmåga att prestera på samma nivå som en person utan samma funktionsnedsättning. Rätt använt gynnas inte arbetsgivaren ekonomiskt av lönebidrag utan är en förutsättning för konkurrens på lika villkor.
Därför kan inte lönebidrag räknas som statsstöd när frågan om otillbörlig konkurrens diskuteras, eller hur?

pär olofsson

15 november 2022

Hej Per,

Tack för din fråga. Lönebidrag regleras i förordningen om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, men det framgår inte i den på vilken grund som regeringen har gjort bedömningen att lönebidrag inte är ett statsstöd. Klara redogjorde ovan för vad som omfattas av statsstödsreglerna. Att något utgör ersättning för kostnader innebär inte per automatik att det inte utgör statsstöd, men i och med att vårt är uppdrag att ge allmän vägledning om statsstödsfrågor till kommuner och regioner kan vi inom den ramen tyvärr inte svara mer utförligt än så.

Källhänvisningar:
Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Med vänlig hälsning,

Frida

Jurist

21 november 2022

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Från och med vecka 23 till och med vecka 32 når du Frågeservice via chatt måndag och fredag klockan 9–12 och via telefon tisdag–torsdag klockan 9–12. Vecka 28 och 29 är Frågeservice helt stängd. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.