Start

Krav på arbetsrättsliga villkor då leverantören eller dennes underleverantörer inte har anställda?

Publicerad 13 november 2018
Hur reglerar man arbetsrättsliga villkor för utländska enmansbolag? Vilka krav har man rätt att ställa på lön (de kan välja 0 SEK i lön och att istället ta utdelning), arbetstid och semester? Många byggbolag tar in underentreprenörer som i sin tur tar in UE som fungerar som en förmedling för utländska enmansbolag, som är de som utför tjänsten. Kommer de runt kraven? Hur försäkrar vi oss om att alla omfattas av kraven?

Johanna Alkmark

Publicerad 13 november 2018

Hej Johanna!

De arbetsrättsliga villkoren i lagen om offentlig upphandling (LOU) gäller för arbetstagare (anställda). Även om enmansbolag inte vanligtvis har anställda förekommer det att sådana bolag har anställda.

Om det är behövligt ska upphandlande myndigheter ställa särskilda arbetsrättsliga villkor. Bestämmelserna gäller oberoende av om myndigheten tror att enbart enmansbolag utan anställda kommer att lämna anbud. Blir en leverantör utan anställda tilldelad ett kontrakt med särskilda arbetsrättsliga villkor ska leverantören följa villkoren om den anlitar anställda som direkt medverkar till att fullgöra kontraktet.

Myndigheten ska även kräva att leverantören säkerställer att de underleverantörer som anlitas för att direkt medverka till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts.

Notera dock att särskilda bestämmelser om arbetsrättsliga villkor finns för när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt.

Källhänvisningar
  • 17 kap. 2–5 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – bestämmelser om arbetsrättsliga villkor
  • 17 kap. 2 § andra stycket LOU – myndigheten ska kräva att leverantören säkerställer att de underleverantörer som anlitas för att direkt medverka till att fullgöra kontraktet uppfyller de villkor som har ställts
  • 17 kap. 4–5 §§ LOU – särskilda bestämmelser om arbetsrättsliga villkor när arbetet inte utförs enligt svensk arbetsrätt.
Med vänlig hälsning,

Gustav

16 november 2018 (Uppdaterat 11 februari 2021)

Hej Gustav,

Är det möjligen så att arbetstider kan kontrolleras via personalliggaren och lön kan kontrolleras genom att man begär in avtalet mellan näst sista led och de som utför arbetet? Om de tar ut det i lön eller utdelning kanske inte påverkar. Det är snarare den ersättning som går till enmansbolaget som ska motsvara rätt nivåer? Är det i så fall nivåer som motsvarar svenska kollektivavtal som gäller även om det är ett utländskt bolag som utför arbete i Sverige?

Semester är kanske svårare att kontrollera för ett enmansbolag

Med vänlig hälsning
Johanna Alkmark

Johanna Alkmark

06 december 2018

Hej Johanna,

Du bör för det första definiera hur långt ner i underleverantörskedjan som de obligatoriska reglerna gäller för de som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet, det vill säga de som utför arbete i entreprenaden och det kan vara flera led.

Den som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare för att registrera samtliga arbetstagarens arbetstider. Varje byggherre ska anmäla sin byggarbetsplats till Skatteverket. En byggherre kan överlåta ansvaret att föra personalliggare till den som utför arbetet, till exempel en underentreprenör. Upphandlingsmyndigheten är dock osäker på i vilken utsträckning som en personalliggare kan användas vid uppföljning.

Gällande kontroll av lön så kan det kan kontrolleras via leverantörens underleverantörer, till exempel genom att kontrollera de lönespecifikationer för de arbetstagare som direkt medverkar till fullgörandet av kontraktet.

De arbetsrättsliga villkoren ska gälla för anställda arbetstagare och avse lön, arbetstid och semester. Med begreppet lön anses vara lön för utfört arbete. Det finns dock ingen uttömmande definition av begreppet ”lön”. En ”minimilön” behöver därför inte enbart vara grundlön, lägstalön eller liknande som finns anges i ett kollektivavtal utan kan även vara andra ersättningar, exempelvis övertidsersättning, tillägg för obekväm arbetstid och nattarbete samt skiftarbetestillägg. Det innebär därmed att utdelning sannolikt inte kan likställas med lön och det finns heller inga bestämmelser i kollektivavtal om utdelning (som de arbetsrättsliga villkoren ska baseras på).

De arbetsrättsliga villkoren enligt kollektivavtal ska ställas när arbetet ska utföras i Sverige. Däremot kan det bland annat bli aktuellt med en utstationeringssituation eller att ett utländskt företag etablerar sig i Sverige och anställer arbetskraft på plats i Sverige.

Läs mer
Läs gärna mer om arbetsrättsliga villkor i samband med utstationering på vår webbplats.

Vänliga hälsningar,

Charlotta

10 december 2018 (Uppdaterat 11 februari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.