Start

Om kommunen sålt mark till underpris, hur prövas saken enligt statsstödsreglerna?

Hej!

Om man vill få saken prövad enligt statsstödsreglerna, hur gör man då rent praktiskt?

Inger Fridolfsson

Publicerad 02 december 2018

Hej Inger,

Upphandlingsmyndigheten ger vägledning till kommuner och landsting om tillämpningen av statsstödsreglerna, men utövar inte någon tillsyn. Det är Europeiska kommissionen (kommissionen) som utövar tillsyn avseende medlemsstaternas tillämpning av statsstödsreglerna.

Till att börja med bör du vända dig till kommunen och påtala att du anser att affären kan utgöra olagligt statsstöd. En kommun kan enligt statsstödslagen vara skyldig att kräva tillbaka stödet från köparen. Beslut av en kommun kan överklagas genom ett kommunalbesvär till förvaltningsdomstol.

Det är även möjligt att framföra klagomål till kommissionen, om du är en intresserad part. Kommissionen kan då komma att granska ärendet. För detta ändamål ska man använda sig av ett obligatoriskt formulär.

När det särskilt gäller talan i svensk domstol som avser otillåtet statligt stöd är rättsläget oklart. Regeringen anser att nationell domstol är behörig att avgöra om en åtgärd är ett statligt stöd eller inte och om åtgärden omfattas av något undantag från den s.k. anmälningsskyldigheten. Det har även varit möjligt, enligt regeringen, för tredje man att i allmän domstol väcka och föra talan om förbud att utge stöd och om återkrav av stöd.

Läs mer om återkrav, tillsyn och statsstödsfrågor i domstol | Upphandlingsmyndigheten på vår webbplats.

Formulär för klagomål på statligt stöd samt mer information om förutsättningarna att framföra klagomål till kommissionen hittar du på kommissionens webbplats.

Källhänvisningar
Med vänlig hälsning,

Björn

05 december 2018 (Uppdaterat 29 augusti 2023)

Hej!

Tack för ditt svar.

Kommunen är redan vidtalad och beslut om försäljning kommer att ske på nästa fullmäktigemöte.
Om jag förstår rätt kan en enskild kommuninvånare i första hand vända sig till förvaltningsdomstolen om man finner att kommunfullmäktige har beslutat att sälja marken till ett underpris.

Vad innebär att man är intresserad part?

Inger Fridolfsson

06 december 2018

Hej,

Intresserade parter” (interested parties) definieras i rådets procedurförordning som ”en medlemsstat eller en person, ett företag eller en företagssammanslutning, vars intressen kan påverkas av att stöd beviljas, framför allt stödmottagaren, konkurrerande företag och branschorganisationer”. Det är alltså i första hand dessa typer av parter som kan inge klagomål för att underrätta kommissionen om påstått olagligt stöd eller påstått missbruk av stöd.

Källhänvisning
Artikel i rådets förordning (EG) nr 659/1999 av den 22 mars 1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget.

Med vänlig hälsning,

Björn

11 december 2018 (Uppdaterat 29 augusti 2023)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.