Start

Kan två olika leverantörer lämna varsitt anbud och hänvisa till varandra som underleverantörer?

Hej !
Kan två olika företag (A och B) lämna varsitt anbud och hänvisa till varandra som underleverantörer?

Det vill säga A hänvisar till att de kommer att använda B som underleverantör och B hänvisar till att de kommer att använda A som underleverantör. Både A och B anger samma namngivna efterfrågade personer och samma efterfrågade namngivna referensprojekt. Det vill säga anbuden är exakt likadana. Detta blir ju i praktiken ETT avtal men två underskrivna kontrakt.

Är det inte ett sätt att konkurrera ut andra möjliga anbudsgivare?

Mvh

Anna

Publicerad 14 maj 2018

Hej!

En leverantör har som utgångspunkt en långtgående rätt att såväl åberopa andra leverantörers kapacitet som att använda underleverantörer i övrigt.

Det finns dock en möjlighet för en upphandlande myndighet att utesluta en leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen. Det uppställs inget krav på att överenskommelsen faktiskt ska ha lett till en sådan snedvridning, men den upphandlande myndigheten ska ha tillräckligt sannolika indikationer på att leverantörerna har ingått dessa med det syftet. Ett exempel på en överenskommelse som skulle kunna medföra uteslutning är anbudskarteller, det vill säga samarbeten mellan leverantörer avseende deltagande och/eller utformning av anbud i upphandlingar.

Vidare ska anbud där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption anses vara ogiltiga. Ett ogiltigt anbud ska förkastas. Tyvärr finns ingen närmare vägledning om vad som skulle kunna utgöra anbud där hemligt samförstånd eller korruption förelegat samt hur det ska bevisas.

Det upplägg du beskriver behöver inte nödvändigtvis ha konstruerats i syfte att snedvrida konkurrensen, utan det är en fråga som måste avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. I sammanhanget kan nämnas att det i Konkurrensverkets rapport Osund konkurrens i offentlig upphandling – Om lagöverträdelser som konkurrensmedel anges att bland annat leverantörer som själva uppfyller kvalificeringskraven i en upphandling i vissa fall inte bör kunna åberopa andras kapacitet, eftersom att det kan ses som ett konkurrensbegränsande samarbete (se s. 135 och 152 i rapporten).

Notera att Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för såväl det konkurrensrättsliga som det upphandlingsrättsliga området.

Läs mer
Läs mer om samarbeta med underleverantörer och andra samarbetspartners i upphandlingar på vår webbplats. Se även inlägget Åberopande av ett annat företags kapacitet som också in sin tur lämnat anbud i vår Frågeportal.

Källhänvisningar
  • 13 kap. 3 § punkten 4 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – möjligheten att utesluta en leverantör som har ingått överenskommelser med andra leverantörer som syftar till att snedvrida konkurrensen
  • prop. 2015/16:195 s. 1087 – det uppställs inget krav på att överenskommelsen faktiskt ska ha lett till en snedvridning av konkurrensen, men den upphandlande myndigheten ska ha tillräckligt sannolika indikationer på att leverantörerna har ingått dessa med det syftet
  • artikel 26.4 b LOU-direktivet – anbud där det finns bevis för hemligt samförstånd eller korruption ska anses vara ogiltiga.
Med vänliga hälsningar,

Erika

Jurist

17 maj 2018 (Uppdaterat 01 juli 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

25–26 april är Frågeservice stängd på grund av verksamhetsutveckling. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.