Start

Måste samtliga anbud utvärderas?

Hej,

Min fråga är egentligen inte mer komplicerad än rubriken, men jag ska försöka förtydliga lite vad jag menar.

För att göra det börjar jag med att säga vad jag inte menar, nämligen omvänd utvärdering enligt 4 kap. 12 § LOU.

Det jag undrar är istället om upphandlande myndighet är skyldig att alltid utvärdera samtliga kvalificerade anbud som inkommit i en upphandling. Jag tänker mig en situation där UM upphandlar ett kontrakt med tilldelningsgrund ekonomiskt mest fördelaktiga enligt bästa förhållande mellan pris och kvalitet.

I denna påhittade upphandling kommer mervärdesavdrag att tillmätas anbud baserat på intervju/anbudspresentation där utvärderingskriterierna är tydligt uppställda med information om vad som krävs för att anbudsgivare ska tillmätas visst mervärde i upphandlingsdokumentet.

UM har på förhand bedömt att anbudspriserna i denna upphandling bör ligga på ca 3 000 000 kr baserat på föranalys och har med hjälp av densamma slagit fast att kvalitet ska tillmätas ca 30% tyngd i kommande utvärdering. Av den anledningen är det maximala mervärdesavdraget ett anbud kan komma att tillmätas 900 000 kr.

Det inkommer fyra kvalificerade anbud A, B, C och D och anbudspriserna är som följer:
A: 2 500 000 kr
B: 2 900 000 kr
C: 3 000 000 kr
D: 3 400 000 kr

Anbudsgivare A är först ut för Intervju/presentation och bedöms på en nivå så att denne erhåller 2/3 av det maximala mervärdesavdraget nämligen 600 000 kr.

Utvärderingssumman för anbudsgivare A är nu 1 900 000 kr vilket innebär att ingen av de andra anbudsgivarna kan komma att placera sig bättre an anbudsgivare A oavsett utfall.

Måste UM i detta fall fortsätta att utvärdera anbud B, C och D eller kan man tilldela kontrakt till A utan att göra detta? Givetvis beskriver man på förhand i upphandlingsdokumentet hur kommande utvärdering ska gå till och vilka förutsättningar som gäller.

Inköpsrådet beskriver detta scenario som rationell utvärdering och förklarar mer utförligt i en artikel i denna länk: https://inkopsradet.se/metodhandboken/del-9-rationell-utvardering-spar-tid/ 

Men jag undrar nu om detta är tillåtet enligt LOU eller om denna utvärderingsmetod blivit prövad av svensk rätt?

Vänligen

Pontus Lovehav

Pontus

Publicerad 07 januari 2019

Hej Pontus,

Artikeln, som du hänvisar till i din fråga, baseras delvis på Metodhandboken från SKL Kommentus. Vad vi känner till har utvärderingsmetoden inte prövats i svensk domstol.

Hur utvärdering av anbud ska gå till
LOU innehåller ett begränsat antal regler för hur utvärdering av anbud ska gå till. Det finns dock inte något uttryckligt krav i LOU på att den upphandlande myndigheten måste fortsätta utvärdera ett anbud om det är uppenbart att anbudet inte har en möjlighet att bli tilldelad avtalet. Har myndigheten tydligt angett att den avser att pröva anbudsgivare och anbud i viss ordning, bör utvärderingen gå till på det beskrivna sättet. Om utvärderingen går till väga på annat sätt, kan annars en leverantör som anser att den lidit skada av detta tillvägagångssätt göra gällande att upphandlingen genomförs i strid med principen om öppenhet.

Fördelar med att utvärdera samtliga anbud
Det finns fördelar med att utvärdera samtliga anbud. Det kan till exempel vara bra för leverantören att veta vad i anbudet som var bra och vad som kan förbättras inför anbudsgivning i framtiden. Det kan även vara bra för en anbudsgivare för att kunna bedöma om denne ska ansöka om överprövning eller inte. Om leverantören inte har någon möjlighet att bli tilldelad avtal i upphandling kan intresset för att ansöka om överprövning vara begränsat.

Det kan även vara en fördel för den upphandlande myndigheten om den får ett fullständigt beslutsunderlag. Vid en eventuell överprövning av upphandlingen kan myndigheten visa att den genomfört en korrekt och fullständig utvärdering av anbuden.

Fördelar med att inte utvärdera anbud utan chans att bli tilldelade avtal
En fördel med att inte fortsätta utvärdera anbud utan chans att bli tilldelade ett avtal är att det minskar arbetsbördan för den upphandlande myndigheten. Om utvärderingen dessutom innehåller moment där anbudsgivaren deltar, exempelvis muntliga presentationer, innebär det även minskad arbetsbörda för anbudsgivaren om det sedan tidigare står klart att denne inte har en möjlighet att vinna upphandlingen.

Krav på att leverantören anser sig ha lidit eller kunna komma lida skada 
Avslutningsvis kan noteras att det endast är leverantörer som anser sig ha lidit eller kunna komma att lida skada kan vinna framgång med en ansökan om överprövning av en upphandling. I praktiken kan det vara svårt för en anbudsgivare som inte har någon möjlighet att vinna en upphandling (på grund av dess anbud inte är det ekonomiskt fördelaktiga) att visa detta på grund av att myndigheten inte har gjort en fullständig utvärdering av anbudsgivarens anbud.

Läs mer
Det finns ett rättsfall där den klagande leverantören även om det skulle tilldelas högsta poäng, ändå inte skulle komma ifråga för tilldelning av kontrakt. Bolaget hade därmed enligt kammarrätten inte visat att det har lidit eller skulle komma att lida skada, se Kammarrätten i Jönköpings dom i mål nr 3523-18 och 3524-18.

Källhänvisningar

  • 4 kap. 10 och 12 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) – val av anbud
  • 16 kap. 1 § LOU – grunder för utvärdering
  • 20 kap. 4 § LOU – överprövning av en upphandling,
  • C-546/16 Montte SL – möjligt att genomföra en utvärdering i två steg, där anbud som inte uppnår ett förutbestämt tröskelvärde för lägsta poäng i slutet av utvärderingen är undantagna från vidare utvärdering.
Med vänlig hälsning,

Rasmus

14 januari 2019 (Uppdaterat 28 januari 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.