Start

Vad händer om det inte går att ladda upp ett anbud på grund av tekniskt fel på webbplats?

Hej,

Vi hade tänkt lämna in ett anbud som hade sista dag för inlämnade på en söndag. När vi försökte logga in på webbplatsen, den sista dagen för inlämnade, för att lämna vårt anbud så var det teknisk fel sidan. Under hela dagen var det omöjligt att logga in. Vi har sparat/dokumenterat "loggar" som "bevis" på inloggningsförsöken. Vi meddelade till beställaren om felet på webbsidan och önskat få en ny dag att lämna in anbudet. Deras svar var dock att förfrågan legat ute länge och att det var god tid att lämna in anbudet. Det känns inte rimligt att vi inte kan få lämna in vårt anbud, då webbplatsen som beställaren använt sig av hade tekniskt fel sista inlämningsdagen. Finns det tidigare fall och prejudikat som hanterar detta? Hur ska vi svara beställaren?

Sami Järvenpää

Publicerad 21 januari 2019

Hej,

Ett anbud får som utgångspunkt inte beaktas av den upphandlande myndigheten om det inkommit för sent. Detta gäller även om förseningen har skett utan anbudsgivarens vållande. Principerna för offentlig upphandling förutsätter att alla leverantörer behandlas lika, vilket inte är möjligt om leverantörerna får olika tidsfrister för att lämna anbud.

I förarbetena nämns dock att lagen om offentlig upphandling (LOU) förvisso inte innehåller någon reglering om i vilka fall en meddelad tidsfrist får förlängas före tidsfristens utgång. Men om exempelvis ett elektroniskt upphandlingssystem drabbas av tekniska problem under dagarna före anbudstidens utgång så att anbud inte kan lämnas, måste det enligt förarbetena anses vara självklart att den upphandlande myndigheten får förlänga tidsfristen för anbud. Om ett upphandlingssystem slutar att fungera, kan det även finnas en skyldighet att förlänga anbudstiden enligt 11 kap. 9 § LOU.

Vad vi vet har den exakta frågan du beskriver inte prövats i domstol. I ett mål från förvaltningsrätten i Göteborg prövades dock en i viss mån liknande situation. I målet hade ett anbud inte utvärderats eftersom det inte hade gjorts tillgängligt för den upphandlande myndigheten via den elektroniska databas som anbudet skulle lämnas in via. Enligt förvaltningsrätten gick det inte med säkerhet att dra slutsatsen att leverantören signerat anbudet med elektronisk signatur på föreskrivet sätt. Därmed hade den upphandlande myndigheten haft fog för att bortse från leverantörens anbud och inte utvärdera detta.

Källhänvisningar:
  • 4 kap. 1 § lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - de grundläggande upphandlingsprinciperna
  • prop. 2015/16:195 s. 1064 - förlängda tidsfrister under upphandlingsprocessen
  • 11 kap. 8–9 §§ LOU - tidsfrister vid offentlig upphandling 
  • Förvaltningsrätten i Göteborgs dom i mål nr 13867–16 - anbud utvärderades inte då det inte inkommit på korrekt sätt till den upphandlande organisationen och gick inte att säkerställa att det signerats elektroniskt på det sätt som upphandlingsdokumenten föreskrev. 
Med vänliga hälsningar,

Linnea

22 januari 2019 (Uppdaterat 30 augusti 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.