Startsida

Får kommunen hyra ut ett markområde till en förening?

Hej.

Kommunen hyr ut ett markområde till en förening där ordförande och ekonomi ansvariga jobbar inom kommunen bland annat ekonomichef. Obs marken är jordbruksmark 36 ha men används som landningsbana för deras privatplan.

Det är jättebillig hyra dessutom miljöfarlig verksamhet och detta har dom bara år efter år utan att någon annan får chansen och dessutom till mera miljömässiga verksamhet och bättre lämpade ur allmän synpunkt.

gunnar petersson

Publicerad 06 februari 2019

Hej Gunnar,

Inledningsvis kan nämnas att Upphandlingsmyndigheten inte gör bedömningar i enskilda fall. Vi bistår däremot gärna med generell vägledning i upphandlings- och statsstödsfrågor utifrån hur din fråga är ställd.

Kommunallagens regler gäller
Frågan om kommunen överhuvudtaget får hyra ut mark till en förening regleras framförallt i kommunallagen. Där finns även regler som begränsar kommunens möjligheter att ge riktade stöd till näringsverksamheter. Reglerna om jäv kan också vara aktuella.

Statsstödsreglerna kan bli tillämpliga vid uthyrning av mark
Om en kommun hyr ut mark kan uthyrningen vara att anse som statligt stöd enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), om mottagaren får en fördel gentemot andra aktörer på marknaden genom uthyrningen och stödet snedvrider eller hotar snedvrida konkurrensen samt påverkar handeln mellan medlemsstaterna i EU.

Reglerna om statligt stöd omfattar enbart mottagare som bedriver ekonomisk verksamhet. Med ekonomisk verksamhet menas att mottagaren tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad, oberoende av verksamhetens juridiska form. Det spelar heller ingen roll om verksamheten drivs med vinstsyfte. Därmed kan exempelvis även en förening bedriva ekonomisk verksamhet, om den tillhandahåller varor eller tjänster på en marknad.

För att svara på frågan ifall mottagaren får en fördel, bedömer man om kommunen har agerat som en marknadsekonomisk aktör skulle ha gjort i motsvarande situation. Om hyresnivån inte är marknadsmässig kan uthyrningen innebära ett statsstöd. En marknadsmässig hyra kan fastställas genom att man jämför med privata aktörers hyresnivåer för motsvarande situation. En annan möjlighet är att kommunen väljer ut hyrestagare efter ett öppet, konkurrensutsatt, icke-diskriminerande och villkorslöst anbudsförfarande. Vidare kan kommunen fastställa en marknadsmässig hyra genom att på förhand låta en oberoende expert göra en värdering, eller genom att på förhand bestämma hyran med hjälp av en allmänt accepterad standardiserad bedömningsmetod.

Om ett stöd ger mottagaren en fördel, kan det i regel antas snedvrida eller hota snedvrida konkurrensen. Kravet för att en åtgärd ska anses ha en påverkan på handeln är mycket lågt ställt. En åtgärd som enbart har en rent lokal påverkan på handeln, kan dock under vissa förutsättningar anses falla utanför statsstödsreglerna.

En åtgärd som utgör statligt stöd är olaglig om den inte har godkänts av Europeiska kommissionen innan åtgärden genomförs.

Läs mer om bestämmelserna kring statsstöd på vår webbplats.

Vad gör man om man anser att kommunen har agerat felaktigt?
Kommunens beslut kan under vissa förutsättningar överklagas till en förvaltningsdomstol genom så kallad laglighetsprövning.

Vi kan också nämna reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet En domstol kan förbjuda staten, kommuner och landsting att sälja varor och tjänster på ett sätt som begränsar konkurrensen. Även uthyrning omfattas. Kommuner och landsting kan också förbjudas att helt driva en viss säljverksamhet om den begränsar konkurrensen. En offentlig aktör som bryter mot ett förbud kan bli tvungen att betala vite till staten. För mer information om dessa regler, se Konkurrensverkets webbplats.

Källhänvisningar
  • 1 kap. 2 § LOU – LOU:s tillämpningsområde
  • 3 kap. 27 § konkurrenslagen - konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

Med vänlig hälsning,

Björn

13 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.