Startsida

Anskaffning av varor på särskilt förmånliga villkor när en leverantör upphör med sin verksamhet

Hej!

Enligt 6 kap. 17 § pkt 4 i LOU är det "möjligt att anskaffa varor eller tjänster på särskilt förmånliga villkor i samband med att en leverantör upphör med sin verksamhet eller har gått i likvidation, försatts i konkurs eller är föremål för motsvarande förfarande".

Vad innebär att "en leverantör upphör med sin verksamhet"?

Betyder det att en leverantör lägger ner sitt företag utan att gå i konkurs/motsvarande eller kan det innebära att en leverantör lägger ner delar av sin verksamhet?

Vi har (kanske) möjlighet att köpa in varor till särskilt förmånliga villkor i samband med att en leverantör upphör med sin forskningsverksamhet men fortsätter med sin analysverksamhet.

Hälsningar
Fundersam upphandlare

Fundersam upphandlare

Publicerad 18 februari 2019

Hej,

Det är oklart vad som avses med att ”en leverantör upphör med sin verksamhet” i 6 kap. 17 § punkten 4 i lagen om offentlig upphandling (LOU). Bestämmelsen är en implementering av artikel 32.3 d i LOU-direktivet och ska därför tolkas i ljuset av artikeln. Artikeln är lite annorlunda formulerad i förhållande till bestämmelsen i LOU. Artikeln har lydelsen:

Om det rör sig om inköp av varor eller tjänster på särskilt gynnsamma villkor, antingen hos en varuleverantör eller tjänsteleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet”.

Det framgår inte av vare sig artikeln eller bestämmelsen i LOU om leverantören måste avveckla hela verksamheten, eller om det är tillräckligt att leverantören lägger ner den del av verksamheten som tillhandahåller det som upphandlingen avser och därför kan fortsätta bedriva verksamhet inom andra områden. Rättsläget får därför betraktas som oklart. Frågan får avgöras i rättstillämpningen. Det bör särskilt uppmärksammas att bestämmelsen är en undantagsregel och ska därför tillämpas restriktivt.

Källhänvisningar
  • 6 kap. 17 § punkten 4 lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) - förhandlat förfarande utan föregående annonsering, upphandling av varor i vissa fall 
  • artikel 32.3 d Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU (LOU-direktivet) – förhandlat förfarande utan föregående annonsering, upphandling av varor i vissa fall.
Med vänlig hälsning,

Mattias

Upphandlingsjurist

27 februari 2019

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.