Start

Hur beräknar man värdet av en koncession?

Hej,
Om vi ska upphandla en måltidsservice till vår personalmatsal, hur beräknar vi då värdet av koncessionen. Vi kommer att upplåta lokalen och beredningskökets maskinparken gratis mot att en leverantör serverar mat till våra anställda. Våra anställda betalar själva maten utan inblandning eller ersättning av myndigheten. Ska man då "bara" räkna de eventuella intäkterna leverantören kan ha (antal måltider X måltidens pris), eller ska man också räkna med vad hyran för lokalen skulle ha varit "på stan"?

Lotta

Publicerad 08 mars 2019

Hej Lotta,

Värdet av en koncession ska uppskattas med utgångspunkt i koncessionshavarens sammanlagda omsättning till följd av koncessionen under dess löptid. Vid uppskattningen ska dock inte bara de uppskattade intäkterna räknas med i beräkningen utan hänsyn ska även tas till andra faktorer. Bland annat ska varje ekonomisk fördel, oavsett form, som ges till koncessionshavaren från den upphandlande organisationen räknas in i det uppskattade värdet. Att kostnadsfritt nyttja en lokal inklusive maskinpark är en ekonomisk fördel och bör därför beaktas vid uppskattningen av koncessionens värde.

Den metod som används för uppskattning av koncessionens värde ska vara objektiv och anges i något av koncessionsdokumenten. Det är viktigt att uppskattningen av koncessionens värde sker på ett omsorgsfullt sätt och är så korrekt som möjligt. Detta bland annat för att säkerställa att rätt förfarande används vid upphandlingen.
 
Läs mer
För att läsa ett exempel på tillämpning av bestämmelserna om värdet av en koncession, se till exempel Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 1 oktober 2018 mål nr 11218–18. I det aktuella fallet var det frågan om upphandlingsskadeavgift på grund av en otillåten direktupphandling.

Läs mer om koncessioner på vår webbplats.

Källhänvisningar
  • 5 kap. 2–5 §§ LUK – beräkning av en koncessions värde
  • prop. 2015/16:195 s. 490–493 samt 1339–1342 – beräkning av en koncessions värde.
Vänliga hälsningar,

Victoria

Jurist

11 mars 2019 (Uppdaterat 20 april 2021)

Kommentera

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt. Här kan du läsa om Upphandlingsmyndighetens policy för innehåll och personuppgifter i Frågeportalen.

Fråga oss!

Våra öppettider gäller endast på helgfria dagar. På grund av en stor mängd inkomna frågor har vi just nu längre svarstider i Frågeportalen.